Kesla

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi jo kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kesla Oyj ja kotipaikka Joensuu.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen, siihen liittyvä tukku- ja vähittäiskauppa, palveluliiketoiminta sekä arvopaperikauppa.

3 § Osakelajit

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-lajin osakkeisiin ja B-lajin osakkeisiin. A-lajin osakkeet ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen B-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-lajin osake yhdellä (1) äänellä. A-lajin osakkeille maksettava osinko voi olla kaksinkertainen B-lajin osakkeille maksettavaan osinkoon verrattuna. B-lajiin kuuluva osake voidaan B-lajin osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa A-lajin osakkeeksi siten, että yhdellä B-lajin osakkeella saa yhden A-lajin osakkeen. Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisessa.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä taikka ne henkilöt, joille hallitus antaa edustamisoikeuden.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. 10 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäyspäivää, julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla tai postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat osakasluetteloon ilmoittaneet tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttavan yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäyspäivää, julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla tai postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat osakasluetteloon ilmoittaneet tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttavan yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus, päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

Valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja, käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.