Kesla

Uutinen

KESLAN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.-20.4.2015

21.04.2015 Lehdistötiedotteet

Keslan johdon osavuotinen selvitys 1.1.-20.4.2015

 

KESLA OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS  21.4.2015      Klo 8.00

 

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

  • Toiminnan sopeuttamisesta huolimatta heikko laskutusvolyymi painoi tuloksen tappiolliseksi – saatujen tilausten määrä ja tilauskanta kääntyivät kasvuun maaliskuussa.
  • Konsernin liikevaihto laski 15,8 % vertailukaudesta ja oli 9 492 tuhatta euroa (1-3/2014 11 267 tuhatta euroa).
  • Konsernin liikevoitto EBIT oli 172 tuhatta euroa tappiollinen (380 tuhatta euroa voitollinen), ei kertaluonteisia eriä (0 tuhatta).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 553 tuhatta euroa positiivinen (458 tuhatta euroa negatiivinen).
  • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 9,1 miljoonaa euroa (11,2 miljoonaa euroa).
  • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,05 euroa (0,07 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

 

Keskeisiä tapahtumia selvityskaudella

  • On-road tuotteiden myyntijohtaja Tapio Ingervo irtisanoutui 26.2.2015 ja jättää yhtiön lopullisesti toukokuussa.
  • Yhtiön toimitusjohtaja Jari Nevalainen lopetti tehtävässään 7.4.2015 ja yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin talousjohtaja Simo Saastamoinen.

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-3 1-3 1-12
1000 euroa 2015 2014 2014
Kasvu      
  Tilauskanta kauden lopussa 9 138 11 205 7 267
  Liikevaihto 9 492 11 267 45 082
  Liikevaihdon muutos, % -15,8    
Kannattavuus      
  Liikevoitto (EBIT) -172 380 607
  Liikevoitto, % -1,8 3,4 1,3
  Kauden laaja tulos -201 246 140
 Tulos / osake (EPS), EUR * -0,05 0,07 0,05
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,3 5,4 2,3
Rahoitus      
  Liiketoiminnan rahavirta 553 -458 -19
  Bruttoinvestoinnit 123 457 4 075
Taloudellinen asema (kauden lopussa)      
  Korollinen nettovelka 16 827 16 040 16 930
  Nettovelkaantumisaste, % 136,3 125,0 133,1
  Omavaraisuusaste, % 34,0 34,8 35,3
Taseen loppusumma 36 352 36 955 36 048
Henkilöstö keskimäärin 259 305 300

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

 

Väliaikainen toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

Viime vuoden toisen vuosipuoliskon aikana heikentynyt tilausvirta ja tilauskanta näkyivät metsäkoneryhmän laskutusvolyymissä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana ennakoitua voimakkaammin. Myös asiakastoimitusten lykkääntymiset ja luottoriskinhallintaan liittyvät kontrollitoimenpiteet aiheuttivat laskutusviivettä. Tehdyt sopeutustoimet pitivät tuloksen noin nollatulostasolla.

Konepajaryhmän liikevaihto ja tulos jäivät heikoiksi sekä yleisen markkinakysynnän että emoyhtiön kysynnän vuoksi. Emoyhtiön ostovolyymiä konepajaryhmältä heikentää kuluvan vuosipuoliskon aikana kertaluonteisesti myös se, että konepajaryhmän toimittamien tuotteiden varastoja ajetaan pysyvästi alemmalle tasolle emoyhtiön lean -hankkeeseen liittyvässä tilaus-toimitusprosessin uudistuksessa.  Segmentin tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Konepajaryhmän voimansiirron maahantuontiin liittyvä suunniteltu liiketoimintakauppa raukesi.

Viime syksystä saakka laskussa ollut tilauskanta kääntyi kasvuun maaliskuussa molemmissa segmenteissä. Suotuisa kehitys on jatkunut myös huhtikuun ajan. Saatujen tilausten toimitusaikajakaumasta johtuen kasvu näkyy kuitenkin viiveellä konsernin liikevaihdossa ja näin toinen kvartaali tulee olemaan edelleen liikevaihdollisesti haasteellinen.

Toimintavolyymin laskun myötä vapautunut käyttöpääoma realisoitui positiivisena liiketoiminnan rahavirtana ja kassatilanne säilyi koko kauden ajan hyvänä. Voimakkaan investointijakson jälkeen konsernin investointiaktiviteetti tulee pysymään toistaiseksi hyvin maltillisena ja pääpaino on jo tehtyjen investointien hyödyntämisessä ja tehostamisessa.

 

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Keslan liiketoimintaympäristöä Euroopassa leimannut epävarmuus näyttää jatkuvan eikä selkeää käännettä parempaan yrittäjien investointiaktiivisuudessa ole vielä nähty. Metsäteollisuuteen toimialana kohdistuu kuitenkin edelleen positiivisia odotuksia. Kotimaassa metsäteollisuuden suunnittelemat investoinnit luovat toimialalle odotuksia hakkuumäärien kasvulle pitkällä aikavälillä. Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueillamme on hyvä vire, joka näyttää jatkuvan lähitulevaisuudessa.

Venäjän ja Venäjän taloudesta voimakkaasti riippuvaisten markkinoiden lähitulevaisuus on epävarma maailman- ja talouspoliittisen tilanteen vuoksi. Perinteisesti vahvojen markkina-alueidemme Venäjän ja Euroopan kysynnän heikkous voi johtaa voimistuvaan hintakilpailuun.

Asiakkaiden rahoitustilanne, asiakasrahoituksen saatavuus sekä Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit voivat aiheuttaa viiveitä tilauskannan muuntumisessa liikevaihdoksi.

Keslan johdon henkilömuutoksiin liittyvät riskit on minimoitu järjestelyin, joissa Keslan toiminnassa vuosia työskennelleet avainhenkilöt hoitavat poistuneiden henkilöiden tehtäviä ja rekrytointiprosessit lisäresurssien hankkimiseksi ovat käynnissä.

 

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015

Heikon alkuvuoden vuoksi Keslan liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan jäävän alle vuoden 2014 tason.

 

Yhtiökokouksen päätökset

Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, varsinainen yhtiökokous päätti 26. helmikuuta 2015, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B-osakkeille 0,05 euroa / osake, yhteensä 168 tuhatta euroa.  Yhtiökokous päätti jatkaa omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta vuonna 2015 enintään 338 313 kappaleelle yhtiön osakkeita.

Yhtiön hallitukseen valittiin edellisen hallituksen jäsenistä Veli-Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist ja Ritva Toivonen. Uusina jäseninä aloittivat Jouni Paajanen ja Mikael Venäläinen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT Juha Hilmola tilintarkastusyhteisö Ernst & Youngista.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kaksi äänivallaltaan suurinta osakkeenomistajaa Veli-Matti Kärkkäinen ja Esko Paajanen. Lisäksi päätettiin, että nimitystoimikunnan kolmannen jäsenen valitsee nimitystoimikunta yhtiön osakkeenomistajista tai heidän edustajistaan.

Yhtiöjärjestystä muutettiin kolmessa kohtaa: toimialamäärittelyn osalta kattamaan myös palveluliiketoiminta, osakelajien osalta lisäämällä muuntolauseke B-lajin osakkeiden muuntamiseksi A-lajin osakkeiksi sekä täsmentämällä yhtiökokouksen koollekutsumiseen liittyvää menettelyä.

 

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus päätti valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen sekä varapuheenjohtajaksi Roger Nyqvistin.

Hallitus on todennut riippumattomuusarviossaan, että hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen on riippuvainen yhtiön osakkeenomistajista. Muut hallituksen jäsenet ovat sekä yhtiön toiminnasta että osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä.

 

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2015

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2015 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n osavuosikatsauksen 30.6.2015 tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 4.8.2015.

Tilikauden 1.1.2015 - 31.12.2015 ensimmäisten kolmen ja yhdeksän kuukauden ajalta julkistettavien osavuosikatsausten sijasta Kesla Oyj julkaisee johdon osavuotiset selvitykset sekä tilikauden ensimmäisellä että jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kesla Oyj:n markkina-arvo oli tätä päätöstä tehtäessä alle 150 miljoonaa euroa, joten valtiovarainministeriön asetuksessa määritellyt edellytykset johdon osavuotisen selvityksen antamiselle osavuosikatsauksen sijasta täyttyvät. Seuraava johdon osavuotinen selvitys tilikauden 3. neljännekseltä julkaistaan tiistaina 20.10.2015.

 

KESLA OYJ

 

LISÄTIETOJA:

 

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, 040 558 1278

v.a. Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310 (23.4. klo 8.00 jälkeen)

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 45,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,2 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä