Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2024

26.04.2024 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ    PÖRSSITIEDOTE 26.4.2024 klo 8.15

 

 

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2024

 

Keslan liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta säilyivät positiivisena, tilauskanta laski

 

 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Tammi−maaliskuu 2024 lyhyesti

-        Liikevaihto laski 34,4 % ja oli 10,7 milj. euroa (16,4).

-        Liiketulos laski 85,9 % ja oli 85 tuhatta euroa (602).

-        Liiketoiminnan rahavirta oli 1 663 tuhatta euroa (1 722)

-        Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,13) sekä A- että B-osakkeille.

-        Saadut tilaukset laskivat 37,1 % ja olivat 9,2 milj. euroa (14,6)

-        Tilauskanta lasku 56,7 % ja oli 14,6 milj. euroa (33,8)

-        Kysynnän ja tilauskertymän alhaisuuden vuoksi yhtiö on jatkanut joulukuussa 2023 aloitettuja sopeutustoimia. Sopeutustoimet koskivat koko henkilökuntaa ja tarkoittavat enintään 90 päivän lomautuksia kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

 

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin mainita

1-3/2024

1-3/2023

Muutos%

1−12/2023

Saadut tilaukset

9 155

14 562

-37,1 %

40 885

Tilauskanta

14 640

33 822

-56,7 %

16 524

Liikevaihto

10 739

16 365

-34,4 %

55 396

Liiketulos

85

602

-85,9 %

1 385

Liiketulos, %

0,8 %

3,7 %

n/a

2,5 %

Kauden laaja tulos

-81

430

n/a

510

Tulos / osake, euroa *

-0,02

0,13

n/a

0,15

Sijoitetun pääoman tuotto, %

1,4 %

8,4 %

n/a

5,0 %

Oman pääoman tuotto, %

-2,5 %

13,8 %

n/a

4,1 %

Liiketoiminnan rahavirta

1 663

1 722

-3,4 %

4 136

Bruttoinvestoinnit

368

65

465,5 %

661

Korollinen nettovelka

11 646

14 823

-21,4 %

13 070

Nettovelkaantumisaste, %

91,6 %

116,5 %

n/a

102,1 %

Omavaraisuusaste, %

38,0 %

34,6 %

n/a

35,6 %

Taseen loppusumma

33 700

37 627

-10,4 %

36 165

Henkilöstö keskimäärin **

225

253

-11,0 %

258

 

*Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake sekä A- että B-osakkeille.

** Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvussa on otettu huomioon lomautusten vaikutus.

Kaikki prosenttiluvut on laskettu pyöristämättömistä arvoista.

 

Ohjeistus vuodelle 2024 ennallaan

 

Kesla arvioi vuoden 2024 liikevaihdon laskevan ja liiketuloksen pysyvän samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Toimitusjohtaja Ilkka Miettinen:

”Ensimmäisellä neljänneksellä toimintaamme vaikutti edelleen talouden epävarmuuden ja asiakkaiden rahoituskustannusten aiheuttama tilauksien määrän lasku. Vuosineljänneksen liikevaihto laski 34,4 % ja oli 10,7 milj. euroa. Lisäksi satamalakkojen vuoksi siirtyi maaliskuulta lähes 1,8 milj. euroa myöhempien kuukausien toimituksiin. Saadut tilaukset olivat vertailukautta 37,1 % alemmalla tasolla ollen 9,2 milj. euroa.

 

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle alkuvuonna 2024 on ollut sopeutuminen alentuneeseen kysyntään sekä hinnan korotusten vaikutus kannattavuuteen. Liiketuloksemme oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa voitollinen ja olisi ollut merkittävästi parempi ilman logistiikkaan vaikuttaneita häiriötekijöitä. Toinen merkittävä seikka oli käyttöpääoman hallinta, joka paransi liiketoiminnan rahavirtaa, joka oli 1,7 milj. euroa ollen vertailukauden tasolla. Osakekohtaista tulosta rasitti rahoituskustannusten kasvu, vaikka nettovelkaisuus laski vertailukaudesta 3,2 milj. euroa ollen 11,6 (14,8) milj. euroa eli 91,6 % (116,5 %).

 

Fokusalueenamme vuonna 2024 on uuden strategian toteuttaminen. Strategiamme teemoina ovat rohkea uudistuminen, kannattava kasvu sekä yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa menestyminen.

 

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi edelleen tilausvirtojen alhaisessa tasossa. Saatujen tilausten arvo laski 5,4 milj. euroa vertailukaudesta ollen 9,2 milj. euroa (14,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 14,6 milj. euroa (33,8), mikä on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon tasolla. Kysynnän lasku on näkynyt kaikissa tuoteryhmissä. Viennin osuus kauden lopussa oli 50,3 % (62,4). Viennin osuus laski satamalakon aiheuttaman vientilogistiikan vaikeutumisen vuoksi.

 

Olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa edelleen kehittäneet liiketoimintaamme mm. jakamalla tarkempaa tietoa tarpeestamme läpimenoaikoja parantaaksemme. Jatkamme tätä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin paremmin.”

 

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Toimintaympäristö oli edelleen vaikea ja yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi KESLA-tuotteiden kysynnän laskuna kaikissa tuoteryhmissä. Yleiseen markkinatilanteeseen vaikuttavat erityisesti korkealla pysynyt korkotaso sekä yleinen taloudellinen epävarmuus, johon vaikuttivat geopoliittinen tilanne sekä työmarkkinatilanne.

 

Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.

 

Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihto

Saatujen tilausten arvo laski 5,4 milj. euroa vertailukaudesta ollen 9,2 milj. euroa (14,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 14,6 milj. euroa (33,8), mikä on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon tasolla.

 

Liikevaihto Q1 oli 10,7 milj. euroa (16,4), missä laskua vertailukauteen oli 34,4 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat heikentynyt kysyntä mikä johtui loppuasiakkaiden investointien lykkäämisestä rahoituskustannusten korkean tason vuoksi. Viennin osuus vertailukauden lopussa oli 50,3 % (62,4).

 

Kannattavuus

Keslan liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 85 tuhatta euroa (602), missä oli heikennystä vertailukauteen 517 tuhatta euroa. Kannattavuusrakenteemme on kuitenkin parantunut sopeutustoimien ja hinnankorotusten vuoksi ja suhteellinen kannattavuutemme on kehittynyt positiivisesti. Ilman satamalakkojen aiheuttamia toimitusviiveitä liiketulos olisi ollut merkittävästi parempi.

 

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli 33,7 milj. euroa (37,6) ja laski vuodenvaihteen 36,2 milj. euron tasosta 2,5 milj. euroa. Lasku johtui korollisen nettovelan vähentymisestä.

 

Kesla on vähentänyt nettovelkaa vertailukauteen verrattuna 3,2 miljoonalla eurolla 11,6 milj. euroon ja nettovelkaantumisaste on pienentynyt 91,6 %:iin (116,5). Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käytettävissä luottolimiittejä ja rahavaroja 4,4 milj. euroa (3,5).

  

Omavaraisuusaste nousi 38,0 %:iin katsauskauden lopussa (34,6).

 

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,7 milj. euroa (1,7). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti nettokäyttöpääoman hyvä hallinta, vaikka maaliskuussa vaihto-omaisuuteen jäi laitteita logistiikkaongelmien takia.

 

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

DI Pasi Nieminen nimitettiin 7.2.2024 toimitusjohtajaksi ja hän aloittaa toimessaan viimeistään elokuussa.

 

Liiketoimintajohtaja Markku Lappalainen jäi pois yhtiön palveluksesta 13.2.2024. Tehtävää hoitaa toistaiseksi vt. toimitusjohtaja Ilkka Miettinen, kunnes uusi henkilö on nimetty tehtävään.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yleinen vallitseva taloudellinen epävarmuus voi näkyä valuuttakurssimuutoksina sekä korkeana pysyvänä korkotasona. Nämä kaikki vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti KESLA-tuotteiden kysyntään. Tilausten vähenemisen lisäksi pitkään jatkuva epävarmuus voi johtaa tilausten peruuntumiseen tai siirtymiseen.

 

Yleinen inflaatiokehitys on tasaantunut mikä helpottaa kustannuspaineita, mutta tilauskannan ollessa laskeva konsernin oma kapasiteettikustannus saattaa heikentää kannattavuutta, ellei tehokkaita sopeutustoimia pystytä toteuttamaan.

 

Korkojen pysyminen korkealla tasolla on heikentänyt asiakkaidemme rahoituksen saatavuutta ja yleistä investointiaktiivisuutta, mikä vaikuttaa KESLA-tuotteiden kysyntään.

 

Geopoliittisen tilanteen haasteet lisäävät yleistä epävarmuutta, mikä voi vaikuttaa toimintaympäristöön monin tavoin, kuten rahtikustannusten kasvuna.

 

EU:n ja globaalin regulaation muutokset voivat vaikuttaa asiakkaiden ja siten myös Keslan liiketoimintamahdollisuuksiin.

 

Kotimaan kärjistynyt työmarkkinatilanne aiheuttaa häiriöitä sekä yrityksen omien resurssien käyttöön että toimitusketjun sujuvuuteen.

 

Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.

Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 377 (2 479). Hallituksen jäsenet omistivat 15,6 % (15,3 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 50,9 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 81,6 % (76,5 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,6 % (43,6 %) osakkeista.

Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).

Keslan A-osakkeiden vaihtoa oli vuosineljänneksen aikana 31 189 osakkeen verran (71 009). Osakkeen alin hinta oli 3,76 euroa (3,79) ja ylin 4,22 euroa (4,55). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 3,96 euroa (4,18).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2024. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun taseen perusteella tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 337 080,90 euroa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen edeltävän vuoden hallituksen jäsenet: Veli-Matti Kärkkäinen, Sonja London, Jouni Paajanen, Vesa Tuomi, Petri Saavalainen sekä Ari Virtanen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen toimikaudelta puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35.000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17.500 euroa.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Riitta Ulvinen.

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 2.4.2024. Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com

Yhtiö aloitti 11.4.2024 muutosneuvottelut organisaatiorakenteen muuttamiseksi vastaamaan strategisia tavoitteita sekä nykyistä kysyntätilannetta. Sopeuttamistoimet voivat johtaa enintään 25 henkilön irtisanomiseen tai eläkejärjestelyihin. Lisäksi kyseeseen tulevat joko lyhyemmät tai toistaiseksi voimassa olevat lomautukset.

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

16.8.2024  Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2024

31.10.2024 Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2024

 

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Joensuussa 26.4.2024

KESLA OYJ

Hallitus

 

LISÄTIETOJA:

Vt. toimitusjohtaja Ilkka Miettinen, puh. 050 3848 318

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla - Your Responsible Partner

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa vuonna 2023. Viennin osuus liikevaihdosta oli 59 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 260 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.