Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023

26.04.2023 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ                                PÖRSSITIEDOTE 26.4.2023 klo 9.00

KESLA OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.−31.3.2023

Keslan tulos kääntyi voitolliseksi ja liiketoiminnan rahavirta positiiviseksi

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen edellisvuonna, ellei muuta mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi−maaliskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 72,5 % ja oli 16,4 milj. euroa (9,5).
 • Liiketulos kasvoi 1,2 milj. euroa ja oli 602 tuhatta euroa (-596). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.
 • Liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi ja oli 1 722 tuhatta euroa (-3 398).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,13 euroa (-0,16) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 14,5 milj. euroa (14,9).
 • Tilauskanta pysyi vertailukauden tasolla ja oli 33,8 milj. euroa (33,9).
 • Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kesla sai päätöksen muutosneuvottelut Ilomantsin toimipisteeseen liittyen. Yhtiö neuvotteli myös uudelleen 2 milj. euron erääntymässä olleen bullet-lainan ja 3,0 milj. euron konsernitililimiitin.

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin mainita1−3/20231−3/2022Muutos, %1−12/2022
     
Saadut tilaukset14 56214 854-2,0 %55 270
Tilauskanta 33 82233 943-0,4 %37 038
Liikevaihto16 365*9 48672,5 %45 863
Liiketulos 602-596n/a-1 319
Liiketulos, %3,7 %-6,3 %n/a-2,9 %
Kauden laaja tulos430-535n/a-1 181
Tulos / osake, euroa **0,13-0,16179,4 %-0,35
Sijoitetun pääoman tuotto, %8,4 %-9,3 %n/a-4,9 %
Oman pääoman tuotto, %13,8 %-15,8 %n/a-8,9 %
Liiketoiminnan rahavirta1 722-3 398n/a-5 377
Bruttoinvestoinnit65193-66,3 %3 811
Korollinen nettovelka14 82313 5009,8 %16 478
Nettovelkaantumisaste, %116,5 %104,4 %n/a134,0 %
Omavaraisuusaste, %34,6 %35,1 %n/a32,0 %
Henkilöstö keskimäärin2532491,6 %246


* Sisältää 1,0 milj. euroa Venäjän kauppaa.
**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Muutettu ohjeistus vuodelle 2023

Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.

Aiempi ohjeistus: Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

* Ohjeistuksissa yhtiön on siirtynyt käyttämään termiä liiketulos termin liikevoitto sijaan.

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

”Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoa 16,4 milj. euroon, mikä on 74,25 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,5). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen 602 tuhatta euroa (-596) ja vastaavasti rahavirta 1 722 tuhatta euroa ( -3 398).

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvää työtä. Olemme saaneet käännettyä tuloksen positiiviseksi ja nettovelkaantuneisuus on laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa.

Tilausvirta on jatkunut koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan vahvana. Saatujen tilausten arvo pysyi lähes vertailukauden tasolla ollen 14,6 milj. euroa (14,9). Viennin osuus kasvoi ja oli 62,4 % (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa. Vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli vertailuajankohdan tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet korjattua liiketoiminnan suunnan oikeaksi ja jatkamme sitä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.

Olemme aloittaneet strategian päivityksen. Julkaisemme uuden strategian mukaiset tavoitteet kolmannella vuosineljänneksellä.”

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Kysyntä KESLA-tuotteille on edelleen vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla markkina-alueilla huolimatta markkinoilla vallitsevasta yleisestä epävarmuudesta etenkin Ukrainan tilanteen ja kansainvälisellä pankkisektorilla olevien haasteiden vuoksi.

Kotimaassa helmi-maaliskuussa ollut kuljetusalan lakko ei vaikuttanut olennaisesti Keslan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.

Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihto

Saadut tilaukset ensimmäisellä neljänneksellä olivat 14,6 milj. euroa (14,9) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä on hyvällä tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).

Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,4 milj. euroa (9,5). Liikevaihto on kasvanut erityisesti komponenttisaatavuuden ja toimitusvarmuuden paranemisen vuoksi. Venäjän markkina on saatu korvattua muilla markkinoilla.

Viennin osuus kasvoi 62,4 %:iin (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa.

Kannattavuus

Yrityksen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 602 tuhanteen euroon (-596). Kannattavuus on parantunut pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta ja kustannuksen hallinnalla. Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma vastaa vertailukauden tasoa ollen 37,6 milj. euroa (37,2), mutta laski vuodenvaihteen tasosta (40,0). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääomaerien pienentymisestä, mikä mahdollisti velkaantuneisuuden laskun.

Kesla onnistui vähentämään ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelan määrää 1,7 milj. eurolla ja velkaantumisaste laski vuodenvaihteen 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelka vertailukauteen kasvoi johtuen pääosin kasvaneista myyntisaamisista. Omavaraisuusaste nousi vuodenvaihteen 32,0 %:sta 34,6 %:iin (35,1).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 722 (-3 398) johtuen sekä parantuneesta kannattavuudesta että käyttöpääoman vapautumisesta.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

 • Kesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden.

 • Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Keslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:

 • Ukrainan sodan jatkuminen tai eskaloituminen voi heijastua KESLA-tuotteiden kysyntään kohonneiden kulujen ja korkotason kautta.
 • Inflaatio yhdistettynä pitkiin toimitusaikoihin voi heikentää tuotteiden hinnoittelun kannattavuutta.
 • Taloudellisen taantuman syveneminen, sen vaikutukset kysyntään ja kansainväliseen pankki- ja rahoitussektoriin.

Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.

Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 479 (2 311). Hallituksen jäsenet omistivat 15,3 % (15,3 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 47,7 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 76,5 % (76,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,6 % (43,8 %) osakkeista.

Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).

Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 586 kpl (1 855) ja vaihtoa oli 71 009 osakkeen verran (435 947). Osakkeen alin hinta oli 3,79 euroa (3,61) ja ylin 4,55 euroa (6,26). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,18 euroa (4,54).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

KTM Ilkka Miettinen nimitettiin 5.4.2023 Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Miettinen aloitti tehtävässään 17.4.2023. DI Marko Lappalainen nimitettiin 5.4.2023 Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.−31.12.2022 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sonja London. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen. Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17 500 euroa.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PwC:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Hallitus päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien toimintaa. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäisen (puheenjohtaja), Sonja Londonin ja Petri Saavalaisen sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Ari Virtasen (puheenjohtaja) ja Jouni Paajasen.

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023. Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

16.8.2023         Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023
25.10.2023         Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023

Kesla ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Toimitusjohtaja Marko Pekkola on kuitenkin tavoitettavissa toimittajien kysymyksiä varten 26.4.2023 klo 9 - 10 numerossa 050 458 2935.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Joensuussa 26.4.2023

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935

MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch