Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−30.9.2023

25.10.2023 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE 25.10.2023 klo 9.00

KESLA OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.−30.9.2023

Keslan tulos parani vertailukaudesta ja ohjeistus pysyy ennallaan

Katsauksen raportointikaudet ovat Q3 eli 1.7.-30.9.2023 (vertailukausi 1.7.-30.9.2022) ja 1.1.-30.9.2023 (vertailukausi 1.1.-30.9.2022). Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, ellei muuta mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä−syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 16,0 % vertailukaudesta ja oli 11,0 milj. euroa (9,4).
 • Liiketulos parani 250 tuhatta euroa ja oli -119 tuhatta euroa (-369).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -998 tuhatta euroa (1 078).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,10) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 7,4 milj. euroa (13,6).
 • Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 22,4 milj. euroa (42,7).
 • Kolmannella vuosineljänneksellä Kesla julkaisi päivitetyn strategian kaudelle 2024-2028.
 • Keslan toimitusjohtaja Marko Pekkola irtisanoutui 29.9.2023. Hän jatkaa tehtävässään vuoden loppuun.

 Tammi−syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 36,2 % ja oli 42,1 milj. euroa (30,9).
 • Liiketulos oli 1 478 tuhatta euroa (-1 177). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen ja oli 2 547 tuhatta euroa (-5 066).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,26 euroa (-0,32) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 34,0 milj. euroa (45,4).
   

Tuhatta euroa, ellei toisin mainita

7-9/2023

7-9/2022

Muutos, %

1-9/2023

1-9/2022

Muutos, %

1−12/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadut tilaukset

7 428

13 613

-45,4 %

34 009

45 449

-25,2 %

55 270

Tilauskanta

22 439

42 685

-47,4 %

22 439

42 685

-47,4 %

37 038

Liikevaihto

10 965

9 449

16,0 %

42 106

*30 924

36,2 %

*45 863

Liiketulos

-119

-369

n/a

1 478

-1 177

n/a

-1 319

Liiketulos, %

-1,1 %

-3,9 %

n/a

3,5 %

-3,8 %

n/a

-2,9 %

Kauden laaja tulos

-345

-330

n/a

885

-1 073

n/a

-1 181

Tulos / osake, euroa **

-0,10

-0,10

n/a

0,26

-0,32

n/a

-0,35

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-1,7 %

-5,0 %

n/a

6,9 %

-5,9 %

n/a

-4,9 %

Oman pääoman tuotto, %

-10,4 %

-10,5 %

n/a

9,3 %

-10,8 %

n/a

-8,9 %

Liiketoiminnan rahavirta

-998

1 078

n/a

2 547

-5 066

n/a

-5 377

Bruttoinvestoinnit

11

2 628

-99,6 %

212

3 592

-94,1 %

3 811

Korollinen nettovelka

14 277

15 975

-10,6 %

14 277

15 975

-10,6 %

16 478

Nettovelkaantumisaste, %

108,4 %

128,9 %

n/a

108,4 %

128,9 %

n/a

134,1 %

Omavaraisuusaste, %

35,8 %

32,9 %

n/a

35,8 %

32,9 %

n/a

32,1 %

Taseen loppusumma

37 366

39 345

-5,0 %

37 366

39 345

-5,0 %

39 952

Henkilöstö keskimäärin

265

246

7,7 %

261

247

5,7 %

246

* Vuoden 2022 liikevaihto sisälsi 1,0 milj. euroa Venäjän kauppaa, mikä ajoittui tammi-helmikuulle ennen pakotteiden alkua.

**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Toimitusjohtaja Marko Pekkola

”Kolmannella neljänneksellä toimintaamme vaikuttivat normaali kesälomakausi sekä kauden loppua kohti talouden epävarmuuden aiheuttama tilauksien määrän lasku. Onnistuimme  

kasvattamaan vuosineljänneksen liikevaihtoa 11,0 milj. euroon, mikä on 16,0 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,4). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on ollut ja on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta, mutta liiketoiminnan rahavirta heikkeni käyttöpääomaerien kasvun vuoksi. Liiketoiminnan tulos parani vertailukaudesta jääden kuitenkin negatiiviseksi -119 tuhatta euroa (-369). Liiketoiminnan rahavirta oli -998 tuhatta euroa (1 078). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kausiluonteisuus tuotantoseisokin jälkeen. Vertailukaudella liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen, koska komponenttisaatavuuden parannuttua käyttöpääomaeriä pystyttiin kotiuttamaan tehokkaasti keskeneräisestä tuotannosta.

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo alkuvuonna hyvää työtä. Nettovelan määrä nousi Q3:n aikana 1,1 milj. eurolla, mutta kokonaisuutena nettovelan määrä on vähentynyt vuoden alusta 2,2 milj. eurolla. Olemme saaneet parannettua liiketulosta vertailukauteen nähden ja nettovelkaantuneisuus on laskenut alkuvuoden aikana 134,1 %:sta 108,4 %:iin (128,9).

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi tilausvirtojen heikentymisenä vertailukauteen nähden. Saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta ollen 7,4 milj. euroa (13,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 22,4 milj. euroa (42,7), mikä on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Kysynnän lasku on näkynyt kaikissa tuoteryhmissä. Viennin osuus kauden lopussa oli 62,2 % (63,7).

Myös kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa edelleen kehittäneet liiketoimintaamme, ja suunta on normaali kausivaihtelu huomioiden oikea. Jatkamme tätä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin paremmin.

Julkaisimme taloudelliset tavoitteet ja strategian vuosille 2024-2028. Työ tavoitteiden toteuttamiseksi on alkanut.”

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi KESLA-tuotteiden kysynnän laskuna kaikissa tuoteryhmissä. Yleiseen markkinatilanteeseen vaikuttavat erityisesti kohonnut inflaatio ja korkotaso sekä yleinen taantumanpelko.

Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.

Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihto

Saadut tilaukset Q3 olivat 7,4 milj. euroa (13,6) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä oli 22,4 milj. euroa (42,7), mikä vastaa yli neljän kuukauden liikevaihtoa ja on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Saatujen tilauksien ja tilauskannan muutokset heijastavat talouden epävarmuutta.

Liikevaihto Q3 oli 11,0 milj. euroa (9,4), missä kasvua vertailukauteen oli 16 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat parantunut komponenttisaatavuus ja toimitusvarmuus sekä hinnankorotukset. Keslan Q3 liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttivat tyypillisesti kyseiselle neljännekselle asettuvat lomakaudet.

Saadut tilaukset Q1-Q3/2023 olivat 34,0 milj. euroa (45,4). Liikevaihto oli 42,1 milj. euroa (30,9), missä kasvua vertailukauteen 36 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat parantunut komponenttisaatavuus ja toimitusvarmuus sekä hinnankorotukset.

Viennin osuus vertailukauden lopussa oli 62,2 % (63,7).

Kannattavuus

Keslan liiketulos Q3:lla jäi -119 tuhanteen euroon (-369), missä parannusta vertailukauteen oli 250 tuhatta euroa. Kannattavuus parantui pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta, mutta jäi kolmannelle vuosineljännekselle tyypillisesti alhaiseksi.

Liiketulos Q1-Q3 oli 1 478 tuhatta euroa (-1 177), missä parannusta vertailukauteen 2 655 tuhatta euroa.

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli 37,4 milj. euroa (39,4) ja laski vuodenvaihteen 40,0 milj. euron tasosta 2,6 milj. euroa. Lasku johtui korollisen nettovelan vähentymisestä.

Kesla on vähentänyt nettovelkaa Q1-Q3 vertailukauteen 1,7 miljoonalla eurolla ja nettovelkaantumisaste on pienentynyt 108,4 %:iin (128,9).

Nettovelan määrä nousi Q3:n aikana 1,1 milj. eurolla ja oli 14,2 milj. euroa (16,0), mutta kokonaisuutena nettovelan määrä on vähentynyt vuoden alusta 2,2 milj. eurolla. Nettovelan kasvu viimeisellä kvartaalilla johtui nettokäyttöpääoman kausivaihtelusta.

Omavaraisuusaste nousi 35,8 %:iin Q3:n lopussa (32,9).

Liiketoiminnan rahavirta Q3 oli -998 tuhatta euroa (1 078). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti nettokäyttöpääomien kausivaihtelu, koska komponenttisaatavuuden parannuttua käyttöpääomaeriä pystyttiin kotiuttamaan tehokkaasti keskeneräisestä tuotannosta.

Liiketoiminnan rahavirta Q1-Q3 oli 2 547 (-5 066), mikä johtui sekä kannattavuuden parantumisesta että tehokkaammasta käyttöpääoman hallinnasta.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Q1-Q3/2023

 • Toimitusjohtaja Marko Pekkola irtisanoutui 29.9.2023. Hän jatkaa tehtävässään vuoden loppuun.
 • Kesla julkaisi 26.9.2023 uuden strategian kaudelle 2024-2028.  Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat liikevaihdon kaksinkertaistaminen, yli 10 prosentin käyttökate, omavaraisuusaste yli 40 % ja nettovelkaantumisaste alle 50 %. Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen. Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puukorjuulaitteet. 
 • Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023.
 • KTM Ilkka Miettinen nimitettiin Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi ja DI Marko Lappalainen nimitettiin Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
 • Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.
 • Kesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutettiin lomautuksin.

Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Keslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:

 • Yleinen vallitseva epävarmuus voi näkyä korkealla pysyvänä inflaationa, valuuttakurssimuutoksina sekä nousseena korkotasona. Nämä kaikki voivat vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti KESLA-tuotteiden kysyntään. Tilausten vähenemisen lisäksi pitkään jatkuva epävarmuus voi johtaa tilausten peruuntumiseen tai siirtymiseen.
 • Korkojen pysyminen korkealla tasolla on heikentänyt asiakkaidemme rahoituksen saatavuutta ja yleistä investointiaktiivisuutta sekä muuttanut kulutustottumuksia, mikä voi vaikuttaa KESLA-tuotteiden kysyntään.
 • Geopoliittisen tilanteen haasteet lisäävät yleistä epävarmuutta, mikä voi vaikuttaa toimintaympäristöön monin tavoin.
 • EU:n ja globaalin regulaation muutokset voivat vaikuttaa asiakkaiden ja siten myös Keslan liiketoimintamahdollisuuksiin.

Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.

Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 388 (2 384). Hallituksen jäsenet omistivat 15,5 % (15,8 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 48,6 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 78,0 % (89,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,4 % (39,8 %) osakkeista.

Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).

Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia Q3 aikana oli 523 kpl (532) ja vaihtoa oli 122 172 osakkeen verran (48 776). Osakkeen alin hinta oli 4,00 euroa (4,00) ja ylin 5,00 euroa (5,00). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,48 euroa (4,51).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Marko Pekkola lopettaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä 1.11.2023.

Kesla tiedotti Pekkolan irtisanoutumisesta 29.9.2023.

Kesla Oyj:n hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi yhtiön talousjohtajan Ilkka Miettisen 2.11.2023 alkaen. Väliaikaisen toimitusjohtajuuden ohella Miettinen jatkaa talousjohtajan tehtävässä. KTM Ilkka Miettinen on toiminut Keslan talousjohtajana huhtikuusta 2023.

Hallitus jatkaa uuden toimitusjohtajan hakuprosessia.

 Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024 

Taloudellisen tiedottamisen ajankohdat vuodelle 2024 tiedotetaan marraskuussa 2023.

Toimitusjohtaja Marko Pekkola on tavoitettavissa kysymyksiä varten 25.10.2023 klo 9-10 numerossa 050 458 2935. Kesla Oyj:n liiketoimintakatsauksesta 25.10.2023 ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Joensuussa 25.10.2023

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935

Kesla – Your Responsible Partner 

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.