Kesla

Uutinen

KESLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.3.2023

21.03.2023 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.3.2023 KLO 13:00

Keslan liikevaihto säilyi vuoden 2021 tasolla, tulos jäi tappiolliseksi

Keslan tilikauden 2022 liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 45,9 miljoona euroa siitä huolimatta, että yhtiö lopetti Venäjän kaupan ja ostomateriaaleissa oli saatavuusongelmia. Kustannusten nousu ja toimitusketjun häiriöt painoivat yhtiön liikevoittoa, joka oli -1,3 miljoonaa euroa. Kysyntä säilyi hyvänä ja tilauksia saatiin 55 miljoonaa euroa. Tilikaudella saatettiin loppuun laaja NOSTE-investointiohjelma, jolla varmistetaan edellytykset ylläpitää yhtiön kilpailukykyä tulevina vuosina.

Lokajoulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,1 % vertailukaudesta ja oli 14,9 milj. euroa (14,6).
 • Liikevoitto heikkeni vertailukauteen nähden ja oli -142 tuhatta euroa (987).
 • Kertaluonteiset erät: tulosta heikentää Venäjän liiketoimintoihin liittyvä luottotappiovaraus 103 tuhatta euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -311 tuhatta euroa (743)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,19) sekä A- että B-osakkeille.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Vuosi 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 0,9 % vertailuvuodesta 45,9 milj. euroon (45,5).
 • Liikevoitto heikkeni selvästi vertailuvuodesta ollen -1 319 tuhatta euroa (2 213).
 • Kertaluonteiset erät: Tilikauden tulosta heikentää Venäjän liiketoimintoihin liittyvät luottotappiovaraukset 383 tuhatta euroa (2021 varauksen purku, tuloa 353 tuhatta).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5 377 tuhatta euroa (2 511).
 • Nettovelkaantumisaste kasvoi ja oli 134 % (60). Korollinen nettovelka kasvoi tilikaudella 16,5 milj. euroon (8,5).
 • Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 32 % (41).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 37,0 milj. euroa (51,4).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,35 euroa (0,50) sekä A- että B-osakkeille.
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Keskeisiä tapahtumia tilikaudella

 • Kesla tiedotti 25.2.2022 peruvansa venäläisen Amkodor-Onegon runsaan 10 miljoonan euron tilaukset tilauskannastaan ja jarruttavansa Venäjän toimituksiin liittyviä materiaaliostoja sekä perui tilikaudelle 2022 antamansa näkymän. Yhteensä Kesla perui tilikaudella noin 22,3 miljoonan euron Venäjään liittyvät tilaukset.
 • Puolustusvoimat tilasi 2,7 milj. eurolla Keslan monitoimiperävaunuja 15.8.2022.
 • Keslan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 22.11.2022 alkaen diplomi-insinööri Marko Pekkola. Pekkola on työskennellyt aiemmin liiketoiminnan johtotehtävissä Neste Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja M-Real Oyj:n palveluksessa.

Keskeiset tunnusluvut

 10121012112112
1000 euroa2022202120222021
Kasvu    
Tilauskanta kauden lopussa  37 03851 428*
Saadut tilaukset11 11625 480**55 27085 980***
Liikevaihto14 93914 63245 86345 472
Liikevaihdon muutos, %2,1 %24,6 %0,9 %14,7 %
Kannattavuus    
Liikevoitto (EBIT)-142987-1 3192 213
Liikevoitto, %-1,0 %6,7 %-2,9 %4,9 %
Kauden laaja tulos -108645-1 1811 681
Tulos / osake (EPS), EUR ****-0,030,19-0,350,50
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %-2,0 %17,1 %-4,9 %9,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE), %-3,5 %18,7 %-8,9 %12,5 %
Rahoitus    
Liiketoiminnan rahavirta-311-743-5 3772 511
Bruttoinvestoinnit2191 8243 8112 390
Taloudellinen asema (kauden lopussa)    
Korollinen nettovelka  16 4788 523
Nettovelkaantumisaste, %  134 %60 %
Omavaraisuusaste, %  32 %41 %
Taseen loppusumma  39 95234 632
Henkilöstö keskimäärin  246246


* Venäjän tilauskannan osuus oli 22,3 miljoonaa euroa tilikauden 2021 päättyessä.
** Venäjältä saatujen tilausten osuus oli vertailukaudella loka−joulukuu 11,8 miljoonaa euroa.
*** Venäjältä saatujen tilausten osuus oli vertailutilikaudella 29,6 miljoonaa euroa
**** Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake sekä A- että B-osakkeille.

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

Vuoden 2022 viimeinen neljännes oli liikevaihdon 14,9 miljoonaa euroa osalta vahva suoritus ja vastasi vertailuajanjakson liikevaihtoa (14,6). Asiakastoimitusviiveitä saatiin osin purettua komponenttipulan helpottuessa. Puolustusvoimien tuotteiden toimituksista 1,4 milj. euroa ajoittui loppuvuodelle. Hyvästä liikevaihdosta huolimatta kannattavuus jäi kuitenkin heikoksi, ja liikevoitto laski -142 tuhanteen euroon (987). Liikevoitto ilman Venäjän myyntisaamisten toteutuneita ja laskennallisia arvonalentumisia sekä toimitusjohtajan vaihdokseen liittyneitä kustannuksia kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja oli 254 tuhatta euroa (1,0). Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen rahavirta ennen käyttöpääomaeriä oli 0,7 miljoonaa euroa (1,3).

Konsernin liikevaihto säilyi vuoden 2021 tasolla ja oli 45,9 miljoonaa euroa (45,5), mutta kannattavuus heikkeni selvästi. Keslan tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä ja Venäjän tilauskannan poisjäännin vaikutukset liikevaihtoon pystyttiin korvaamaan kaikissa liiketoiminnoissa. Tilikauden 2022 lopun tilauskanta 37 miljoonaa euroa oli hyvällä tasolla ja 27 % korkeampi kuin vuoden 2021 lopun tilauskanta ilman Venäjää. Metsäteollisuuden puuntuonnin loppuminen Venäjältä lisäsi kotimaisen puun ja puuraaka-aineen kysyntää. Myös Puolustusvoimien tuotteet lisäsivät kotimaan tilausvirtaa. Viennin osuus oli merkittävä, 61 % liikevaihdosta (65).

Toimitusketjun häiriöt ja kohonneet kustannukset painoivat konsernin tilikauden liikevoiton 1,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (2,2). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti heikkeni ja oli -4,9 %, kun se edellisvuonna oli 9,4 %. Osakekohtainen tulos oli -0,35 euroa (0,50).

Useista hinnankorotuksista huolimatta myyntikatekertymä jäi odotettua heikommaksi. Hinnastopäivitykset eivät vaikuttaneet olemassa olleeseen tilauskantaan vaan hinnastopäivityksen jälkeisiin uusiin ja muutettuihin myyntitilauksiin. Toimitusketjun häiriöt aiheuttivat asiakastoimituksiin viiveitä ja sitoivat käyttöpääomaa. Venäjän hyökkäyssodan merkittävimmät operatiivisen toiminnan vaikutukset liittyivät ostomarkkinoihin, joilla ilmeni toimitusvaikeuksia ja kustannusnousuja laajasti eri komponenteille. Sodan vaikutuksesta myös inflaatio ja korot kääntyivät nousuun.

Käyttöpääoma nousi 21,2 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 37 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttöpääoman kasvu painoi liiketoiminnan rahavirran 5,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi (2,5). Käyttöpääoman sitoutumisen lisäksi NOSTE-investointiohjelman rahoitus vaikutti nettovelkaantuneisuuden kasvuun 134 %:iin (60). Omavaraisuusaste heikkeni ja oli 32 % (41).

Venäjän hyökkäyssodan takia perutut 22,3 miljoonan euron tilaukset olivat valtaosin autonostureita. Vaikean ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen liiketoiminto onnistui ylittämään liikevaihdollisesti vuoden 2021. Korvaavia markkinoita saatiin erityisesti Länsi-Euroopasta, Baltiasta ja Pohjois-Amerikasta. Puunkorjuulaitteet-liiketoiminnassa Venäjän ja CIS-maiden osuus liiketoiminnasta oli suuri metsäkonenostureissa, joiden osalta korvaavien markkinoiden löytäminen on haastavaa. Harvesterikourien osalta kysyntä oli vahvaa loppuvuodesta, mikä kompensoi Venäjän markkinan menetystä. Traktorivarusteissa asiakassegmentit säilyivät samoina ja yhteistyö Valtran kanssa voimistui. Vuonna 2021 lanseeratun sammutusperävaunun esimarkkinointi aloitettiin Skandinavian markkinoilla. Traktorivarusteet-liiketoiminnossa sota vaikutti välillisesti materiaalikustannusten voimakkaana nousuna.

Vuoden 2022 aikana keskityttiin NOSTE-hankkeen investointien käyttöönottoon, mikä tulee parantamaan kilpailukykyä mahdollistamalla automaation ja digitalisoinnin hyödyntämisen tuotteiden valmistuksessa, tehostamalla tuotantoa ja kehittämällä laadunhallintaa. Kesla odottaa investointien hyötyjen näkyvän täysimääräisenä vuoden 2024 aikana.

Tilikaudella saatujen tilausten määrä säilyi 55 miljoonassa eurossa, mikä vastaa vuonna 2021 saatuja tilauksia ilman Venäjää. Keslan vuoden 2023 tuotantokapasiteetista merkittävä osa on jo myyty. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saadut tilaukset 11 miljoonaa euroa indikoivat kysynnän palautumista normaalille tasolle.

Varaosamyynti vuonna 2022 oli lähes vuoden 2021 tasolla. Laskutettujen tuotteiden keskimääräinen myyntikate laski puoli prosenttiyksikköä myyntivalikoiman ja ostomateriaalien hintojen nousun vuoksi. Hinnastokorotukset, tuottavuuskehitys ja varaosamyynnin säilyminen lähes 2021 tasolla neutraloivat valtaosan ostomateriaalien hinnankorotusten vaikutuksista.

Kesla jatkoi vuoden aikana uusien tuotteiden kehittämistä ja NOSTE-hanke saatettiin loppuun. NOSTE-hankkeen keskeisistä investoinneista otettiin tuotantokäyttöön monitoiminen laserleikkauskeskus, FMS-robottihitsausjärjestelmät sekä koneistuskeskus. Traktorivarusteet-liiketoiminnassa suunniteltiin uusi KESLA 325T-kuormain uudella KESLA proC i -ohjausjärjestelmällä urakointikäyttöön. Suunniteltu kuormain vastaa muun muassa Puolustusvoimien tarpeisiin. Puunkorjuuliiketoiminta lanseerasi KESLA 875H -harvesterinosturin ja keskittyi NOSTE-teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen harvesterikourien ylläpitosuunnittelulla. Autonosturiliiketoiminnassa kehitettiin asiakaskohtaisia ratkaisuja erityisesti kierrätysmateriaalien käsittelyyn. Uuden autonostureiden KESLA proC i -ohjausjärjestelmän testaamiseen panostettiin voimakkaasti.

Tilikausi 2022 oli monella tavalla poikkeuksellisen haastava ja vaati Keslalta jatkuvaa sopeutumista vaihtuviin tilanteisiin. Onnistuimme korvaamaan Venäjän tilauskannan poisjäännin menestyksekkäästi kaikissa liiketoiminnoissa. Kiitos onnistumisesta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja keslalaisille.

Kannattavuuteen heikentävästi vaikuttivat kustannustason nopea nousu sekä toimitusketjun pullonkaulat.

Fokusalueina vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle. Keskeistä vuoden 2023 näkökulmasta on tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Näin pienennämme käyttöpääomatasoa ja elvytämme rahavirtaa. Kesla on sopeutunut myös aiemmin muutoksiin onnistuneesti ja uskon, että kykenemme vastaamaan myös vuoden 2023 haasteisiin.

Ohjeistus vuodelle 2023
Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Tilauskanta oli tilikauden päättyessä hyvällä tasolla, 37 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset indikoivat kysynnän palautumista normaalille tasolle. Kustannusinflaatio ja kuluttajien alhainen luottamus voivat vaikuttaa kysyntään.

Joensuun tehtaan nosturituotantokapasiteetista on myyty noin 75 % vuodelle 2023. Kesälahden tehtaalla valmistettavien traktorivarusteiden ja harvesterikourien tilauskanta on normaalilla tasolla ja kapasiteetista on myyty noin 50 %. Tilauskannan kannattavuuden varmistamiseksi hinnastopäivityksiä tehdään tilanteen niin vaatiessa.

Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Katsauskauden päättyessä konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat:

 • Ukrainan sodan jatkuminen ja eskaloituminen laajemmaksi voi vaikuttaa edelleen taloudelliseen tilanteeseen Euroopassa ja täten heijastua kysyntään kohonneiden kulujen ja korkotason kautta. Näiden vaikutus voi näkyä asiakkaiden rahoitusmahdollisuuksissa ja sitä kautta ostohalukkuudessa. Venäjän kauppa on saatu korvattua muilla markkinoilla ja toimittamatta jääneet tuotteet uskotaan saatavan myytyä vuoden 2023 aikana muille markkina-alueille.

 • Toimittajien hinnankorotukset ja yleinen inflaatiokehitys voivat vaikuttaa kannattavuutta heikentäen erityisesti niissä tuotteissa, joiden tilauskanta on poikkeuksellisen pitkä. Tällöin hinnankorotusten vaikutus viivästyy suhteessa kustannusten nousuun. Tämän vuoksi Kesla on terävöittänyt tilausmuutoksiin liittyviä käytäntöjään siten, että muutosten yhteydessä tilaus vahvistetaan aina uuden hinnaston mukaisiin hintoihin ja hinnastoja päivitetään kustannustilanteen niin vaatiessa.

 • Kansainvälisen pankki- ja rahoitussektorin mahdolliset häiriöt ja niiden vaikutukset yleiseen talouden tilanteeseen.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut koko Ilomantsin toimipisteen henkilöstöä (41 henkilöä) koskevista, korkeintaan 90 päivää kestävistä lomautuksista. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden. Muutosneuvotteluiden taustalla oli toimitusketjujen pullonkaulat, jotka vähentävät tilapäisesti tuotantokapasiteetin tarvetta Ilomantsissa.

Yhtiö neuvotteli tilikauden päättymisen jälkeen seuraavat rahoitussopimukset uudelleen: maaliskuussa 2023 erääntymässä ollut 2 M€ bullet-laina uusittiin 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi. Samassa yhteydessä konsernitililimiitti 3,0 M€ uusittiin ja muutettiin 12 kk määräaikaiseksi. Lisätietoja konsernin rahoitustilanteesta ja rahoitusriskin hallinnasta konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 26 ”Rahoitusriskien hallinta”.

Hallituksen voitonjakoehdotus ja ehdotus omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutuksen jatkamisesta

Kesla Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2022 oli 8 177 tuhatta euroa, josta tilikauden 2022 tappio on 950 tuhatta euroa. Hallitus esittää vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 osinkoa ei jaeta.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2023 enintään 338 313 kappaleelle yhtiön osakkeita (10 % koko osakekannasta).

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023 ja yhtiökokous

Tilikauden 2022 vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 21.3.2023.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa keskiviikkona 12.4.2023. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan erikseen.

Kesla julkaisee taloudelliset katsaukset 1.1.2023 alkaneella tilikaudella seuraavasti:

26.4.2023         Liiketoimintakatsaus tammi−maaliskuu 2023

16.8.2023         Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023

25.10.2023        Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023

Tämä tiedote on tiivistelmä Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2022, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä liitetiedostona ja saatavilla Keslan internetsivuilla www.kesla.com kohdassa Ajankohtaista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Joensuussa 21.3.2023

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935

Video: Kesla Oy 2022 | toimitusjohtaja Marko Pekkola
https://youtu.be/yUQHPA4xBE8

Ladattavat kuvat ja video
https://we.tl/t-xf1umdaINq

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. #yourlifetimematch.