Kesla

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet

Keslan eettiset toimintaohjeet – Code of conduct

1. Johdanto

Kaiken toimintamme keskeisimpänä tavoitteena on sovitun mukaisen tuotteen tai palvelun toimittaminen kilpailukykyisesti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan kerralla oikein tehtynä. Vastuullisuutemme näkyy arjen tekoina ja valintoina pienissä ja suurissa asioissa. Tämän ohjeen tarkoitus on edistää oikeiden valintojen tekemistä jokapäiväisessä työnteossa yrityksemme kaikilla organisaatiotasoilla.

2. Yhteiskuntavastuu, lakien ja määräysten noudattaminen

Haluamme olla yhteiskuntavastuullinen yritys ja huomioimme päätöksissämme vastuumme ympäröivästä yhteiskunnasta niin paikallisesti kuin globaalisti. Haluamme ylläpitää ja edistää hyviä suhteita viranomaisiin, mediaan ja muihin yritystoimintaamme lähellä oleviin toimijoihin. Noudatamme toiminnassamme aina sen maan lainsäädäntöä ja määräyksiä, jossa toimimme. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Jokaisen työntekijämme on tunnettava omaa työtään koskevat lait, määräykset ja keskeiset sopimukset. Esimiehet vastaavat tarvittavasta perehdytyksestä ja seurannasta. Epäselvissä tilanteissa työntekijän pitää kysyä neuvoa esimieheltään tai muulta vastuuhenkilöltä.

3. Eettinen liiketoiminta

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa ainoastaan rehellisesti ja ihmis- ja työoikeuksia kunnioittaen. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa, lahjontaa, korruptiota tai rahan pesua, joilla peitellään rikollista toimintaa tai saadaan se näyttämään lailliselta tekemällä laittomista rahoista laillisia. Emme hyväksy, tarjoa tai pyydä vieraanvaraisuutta tai lahjoja, jotka saattavat vaikuttaa omaan tai yhteistyökumppaneidemme päätöksentekoon tai antaa vaikutelman tällaisesta vaikuttamisyrityksestä. Annettujen tai vastaanotettujen lahjojen tai vieraanvaraisuuden on oltava paikalliseen kulttuuriin nähden asianmukaisia ja tavanomaista sekä kestettävä julkinen arviointi. Emme koskaan tarjoa tai vastaanota käteistä rahaa tai siihen verrattavaa lahjaa. Valitsemme sponsorointimme kohteet siten, että ne liittyvät Keslan liiketoimintaan ovat arvojemme mukaisia eivätkä johda eturistiriitoihin yrityksemme toiminnan suhteen. Kilpailemme reilusti. Emme tee sopimuksia kilpailun rajoittamisesta tai osallistu siihen pyrkivään toimintaan, kuten hintojen yhteissopimiseen, kartellien muodostamiseen tai markkina-aseman väärinkäyttöön. Pyrimme pitkäaikaiseen ja antoisaan yhteistyöhön asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa ja kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sopimuksia kunnioittaen. Suhtaudumme kilpailijoihimme arvostavasti ja asiallisesti. Emme hyväksy emmekä osallistu kilpailijoiden julkisuuskuvan tahrimiseen.

4. Henkilöstö

Keslalaiset ovat menestyksemme perusta ja antavat arvoillemme sisällön. Arvostamme pitkiä työsuhteita ja tuemme jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Teemme työtä oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, työturvallisuuden, syrjimättömyyden ja työssä viihtymisen eteen työyhteisössämme. Kannustamme työntekijöitämme noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Noudatamme työehtosopimuksia ja työntekijöillämme on järjestäytymisvapaus.

5. Eettinen toiminta työpaikalla

Päätökset Keslassa tehdään ensisijaisesti työnantajan parhaaksi. Vältämme tilanteet, joissa työntekijän ja työnantajan etu eivät kohtaa. Jokaisen keslalaisen velvollisuus on ilmoittaa jääviytensä päätökseen, joka on tai voi vaikuttaa eturistiriitatilanteelta. Päätös on siirrettävä esimiehelle ja päätöksen on kestettävä julkinen käsittely. Jokaisen keslalaisen tehtävä on omalta osaltaan olla luomassa myönteistä, siistiä, turvallista ja hyvinvointia tukevaa työympäristöä, jossa jokaista kunnioitetaan ja annetaan mahdollisuus tehdä työnsä parhaan kykynsä mukaan. Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista. Odotamme työtekijöiltämme asiallista ja ammattimaista käyttäytymistä työpaikalla ja edustustehtävissä, sekä sosiaalisessa mediassa Keslaa koskevissa asioissa sananvapautta kunnioittaen. Keslan omaisuutta käytetään tehokkaasti liiketoimintaamme varten. Sitoudumme suojelemaan työnantajan omaisuutta vahingoilta, luvattomalta tai laittomalta käytöltä tai anastukselta. Omaisuus voi olla aineellista ja rahallista tai immateriaalista, esimerkiksi Keslan brändiin tai tuoteoikeuksiin liittyvää suojattua tietoa. Kaikessa Keslan ja henkilöstön välisessä kaupankäynnissä, vuokraamisessa, lainaamisessa tai muussa toiminnassa on toimittava avoimesti, tasapuolisesti, markkinalähtöisesti ja toiminnan on oltava esimiehen hyväksymää ja kestettävä julkinen käsittely.

6. Viestintä

Taloudellinen raportointimme on luotettavaa ja oikea-aikaista. Sisäpiiritiedon osalta noudatamme pörssiyhtiöitä koskevia määräyksiä. Markkinointiviestintämme on totuudenmukaista, joka tukee brändiämme. Pidämme salassa Keslan omat, asiakkaidemme ja muiden liikekumppaniemme liikesalaisuudet, muut luottamukselliset tiedot sekä henkilöstöä koskevat luottamukselliset tiedot. Jokainen keslalainen on edustaja, joka viestii osaltaan Keslasta yrityksenä ja tiedostaa viestintänsä vaikutukset Keslan julkisuuskuvaan. Sisäisessä viestinnässä pyrimme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen pörssiyhtiöiden säännösten puitteissa, tavoitteena yhteisöllisyyden rakentaminen. Näin ollen jokainen keslalainen on omalta osaltaan vastuussa sisäisestä viestinnästä.

7. Laatu

Keslassa olemme erityisen ylpeitä tuotteidemme hyvästä laadusta ja maineesta. Laatua ylläpidämme laatukäsikirjan ja jatkuvan parantamisen avulla. Emme hyväksy virheellistä tuotetta lähteväksi tehtaaltamme emmekä huonoa palvelua asiakkaallemme. Kannamme vastuun tuotteittemme ja toimintamme laadusta takuu- ja sopimusehtojen mukaisesti. Kannamme myös vastuuta tuotteidemme pitkästä käytettävyydestä, turvaamalla varaosien saatavuuden pitkälle tulevaisuuteen.

8. Ympäristö

Huomioimme ympäristön omassa toiminnassamme maksimoimalla kierrätyksen ja valitsemalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja kiinteistöissä, tuotannossa ja kommunikoinnissa. Tuotesuunnittelussa pyrimme kestävää metsätaloutta sekä kierrätystä edistäviin ratkaisuihin ja pyrimme minimoimaan tuotteidemme elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

9. Ohjeen noudattaminen

Edellytämme jokaisen keslalaisen toimimaan tämän ohjeen mukaan ja ilmoittamaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä välittömästi omalle esimiehelleen tai ylemmälle johdolle. Sitoudumme puuttumaan asiaan välittömästi emmekä hyväksy ilmiantajaan kohdistuvaa kostoa. Vääristelevää ilmiantoa emme hyväksy ja turvaamme ilmoittajan luottamuksen suojan. Kumppanuuksissa arvostamme kumppaneiden samankaltaisia arvoja, mutta yhteistyötä emme tee sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden liiketoiminta on ristiriidassa kohdan kolme ensimmäisen kappaleen arvojen kanssa.

10. Sanktiot

Ohjeen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä voi rikkeen vakavuus huomioiden seurata huomautus, varoitus, irtisanominen tai työsuhteen purku. Mikäli lakia on rikottu voi tekijälle koitua myös siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.