Kesla

Uutinen

KESLAN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.-20.10.2015

20.10.2015 Lehdistötiedotteet

Keslan johdon osavuotinen selvitys 1.1. - 20.10.2015

 

KESLA OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS  20.10.2015    Klo 12.00

 

Tammi-syyskuu 2015 lyhyesti

  • Toiminnan sopeuttamisesta huolimatta heikko laskutusvolyymi painoi tuloksen tappiolliseksi – saatujen tilausten määrä ja tilauskanta kääntyivät kasvuun.
  • Konsernin liikevaihto laski 16,8 % vertailukaudesta ja oli 27,2 miljoonaa euroa (1-9/2014 32,7 miljoonaa euroa).
  • Konsernin liikevoitto EBIT oli 827 tuhatta euroa tappiollinen (564 tuhatta euroa voitollinen), kertaluonteiset kuluerät olivat 122 tuhatta (0 euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 629 tuhatta euroa positiivinen (1 509 tuhatta euroa negatiivinen).
  • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 8,9 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa)
  • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,27 euroa (0,09 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

 

Keskeisiä tapahtumia selvityskaudella

  • Kesla Oyj:n 100 %:sesti omistaman venäläisen tytäryhtiön OOO Keslan liiketoiminta loppui 11.9.2015. Liiketoiminnan lopettamisella ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
  • Emoyhtiön syyskuun loppuun voimassa ollutta lomautusjärjestelyä sovittiin jatkettavaksi 1.10.2015 - 31.3.2016 väliselle ajalle.

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-9 1-9 1-12
1000 euroa 2015 2014 2014
Kasvu      
  Tilauskanta kauden lopussa 8 874 10 299 7 267
  Liikevaihto 27 237 32 725 45 082
  Liikevaihdon muutos, % - 16,8 7,0 0,5
Kannattavuus      
  Liikevoitto (EBIT) -827 564 607
  Liikevoitto, % -3,0 1,7 1,3
  Kauden laaja tulos -925 298 140
 Tulos / osake (EPS), EUR * -0,27 0,09 0,05
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,6 2,7 2,3
Rahoitus      
  Liiketoiminnan rahavirta 629 -1 509 -19
  Bruttoinvestoinnit 621 2 853 4 075
Taloudellinen asema (kauden lopussa)      
  Korollinen nettovelka 17 320 17 848 16 930
  Nettovelkaantumisaste, % 149,0 138,6 133,1
  Omavaraisuusaste, % 32,7 33,4 35,3
Taseen loppusumma 35 691 38 622 36 048
Henkilöstö keskimäärin 259 304 300

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

 

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

Metsäkoneryhmän kolmannen kvartaalin liikevaihto jäi runsaan 12 % edellisvuoden heinä-syyskuukuun liikevaihtoa matalammaksi. Saksan tytäryhtiön erään asiakkaan konkurssiin ja luottotappiovarauksiin liittyvä runsaan yhdeksänkymmenentuhannen euron erä painoi segmentin liikevoiton lievästi tappiolliseksi.

Konepajaryhmän ulkoisten asiakkaiden liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavan kvartaalin tasosta runsaat 7 %. Konsernin sisäinen kysyntä konepajaryhmälle pysyi edelleen matalana ja segmentin tulos jäi näin selvästi tappiolliseksi.

Konsernin tilauskanta oli kolmannen kvartaalin lopussa 8,9 miljoonaa euroa. Tilauskannasta poistettiin kuluneen kvartaalin aikana runsaan miljoonan euron arvosta tilauksia, joiden toteutuminen oli tullut epätodennäköiseksi asiakkaiden rahoitusongelmista johtuen. Kolmannen kvartaalin lopusta selvityskauden loppuun (20.10.2015) mennessä tilauskanta on kasvanut 9,6 miljoonan euron tasolle.

Kolmannen kvartaalin liiketoiminnan nettorahavirta jäi lomakaudesta johtuen lievästi negatiiviseksi, jonka vuoksi konsernin kassatilanne kiristyi kvartaalin loppua kohden. Konserni on käynnistänyt neuvottelut rahoittajiensa kanssa rahoitusjärjestelystä, jonka tavoitteena on luoda edellytykset konsernin tulosparannusohjelman toteuttamiselle. Konsernin tulosparannusohjelma tähtää runsaan miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen vuositasolla erilaisin rakennejärjestelyin sekä myynnillisin toimenpitein. Tulosparannusohjelmaan liittyvä taustatyö on merkittäviltä osin jo käynnistynyt. Osana tulosparannusohjelmaa konepajaryhmä käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut Ilomantsin tehtaan henkilöstömäärän sopeuttamisesta pysyvästi vallitsevaa kysyntätilannetta vastaavaksi.

 

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Keslan liiketoimintaympäristöä Euroopassa leimannut epävarmuus näyttää jatkuvan eikä selkeää käännettä parempaan yritysten investointiaktiivisuudessa ole vielä nähty. Euroopassa suotuisa kehitys painottuu Etelä-Eurooppaan ja euroalueen ulkopuolisiin maihin. Myös kotimaan kysynnän elpymisestä on hienoisia heikkoja signaaleja. Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueillamme on hyvä vire, joka näyttää jatkuvan myös lähitulevaisuuteen.

Venäjän ja Venäjän taloudesta voimakkaasti riippuvaisten markkinoiden lähitulevaisuus on epävarma maailman- ja talouspoliittisen tilanteen vuoksi. Perinteisesti vahvojen markkina-alueidemme Venäjän ja Euroopan kysynnän heikkous voi johtaa voimistuvaan hintakilpailuun.

Asiakkaiden rahoitustilanne, asiakasrahoituksen saatavuus sekä Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit voivat aiheuttaa viiveitä tilauskannan muuntumisessa liikevaihdoksi.

 

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015

Konsernin näkymä säilyy ennallaan eli liikevaihdon ennakoidaan jäävän selvästi edellisvuotta matalammalle tasolle ja tuloksen ennakoidaan jäävän tappiolliseksi.

 

KESLA OYJ

Hallitus

 

LISÄTIETOJA:

 

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen,  040 560 9310

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 45,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,2 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 280 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.