Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

08.03.2022 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ                                PÖRSSITIEDOTE 8.3.2022 klo 17.45

KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2022 vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun taseen perusteella osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 jaetaan 0,20 euroa per A- ja B-lajin osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 17.3.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen kaikki edeltävän vuoden hallituksen jäsenet: Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Petri Saavalainen. Näistä Petri Saavalainen, Ritva Toivonen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Päätettiin, että hallituksen toimikaudelta puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35.000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17.500 euroa.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö PwC:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa. Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan on ollut käytäntönä valita kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Äänimäärältään toiseksi suurin osakkeenomistaja on ilmoittanut kieltäytyvänsä nimitystoimikunnan jäsenyydestä, joten nimitystoimikuntaan valittiin äänimäärältään suurin sekä kolmanneksi suurin osakkeenomistaja. Lisäksi päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan jäsenille myönnetään oikeus valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa toimikunnan kolmanneksi jäseneksi. Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni Paajanen. Nimitystoimikunta valitsee kolmannen jäsenen Keslan osakkeenomistajasta tai hänen edustajastaan.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajakseen Veli-Matti Kärkkäisen.

Hallitus päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien toimintaa. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Ritva Toivonen ja jäsenet Ari Virtanen sekä Veli-Matti Kärkkäinen. Kaksi ensin mainittua ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Jouni Paajanen ja jäsen Petri Saavalainen, joista jälkimmäinen on riiippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla viimeistään 10. maaliskuuta 2022.

Joensuu 8.3.2022

Kesla Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Tuomi, p. 0400 604 922

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.