Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedote

01.03.2024 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2024 KLO 8:30

 Keslan liikevaihto kasvoi, tulos parani

Keslan tilikauden 2023 liikevaihto kasvoi 20,8 % ja oli 55,4 milj. euroa. Toimitusketjun viiveet vaikuttivat ensimmäisen vuosipuoliskon toimituskykyyn, kun taas loppuvuonna jouduimme sopeuttamaan kapasiteettiamme kysynnän hiljentyessä ja liiketulos jäi 1,4 milj. euroon. Kysyntä laski edelleen viimeisen neljänneksen aikana ja saadut tilaukset olivat vuositasolla 26 % alemmat kuin vertailuvuonna.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka−joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 11,0 % vertailukaudesta ja oli 13,3 milj. euroa (14,9).
 • Liiketulos parani 50 tuhatta euroa, mutta jäi -93 tuhanteen euroon (-142).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 589 tuhatta euroa (-311)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,03) sekä A- että B-osakkeille.
 • Keslan toimitusjohtaja Marko Pekkola irtisanoutui 29.9.2023. Pörssitiedotteella 26.10.2023 ilmoitettiin, että Ilkka Miettinen aloittaa väliaikaisena toimitusjohtajana 2.11.2023.

 

Vuosi 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 20,8 % vertailuvuodesta 55,4 milj. euroon (45,9).
 • Liiketulos parani selvästi vertailuvuodesta ollen 1 385 tuhatta euroa (-1 319).
 • Katsauskaudelle ei kohdistunut kertaluonteisia eriä. Vertailukauden tulosta heikentää Venäjän liiketoimintoihin liittyvät luottotappiovaraukset 383 tuhatta euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4 136 tuhatta euroa (-5 377).
 • Nettovelkaantumisaste parani ja oli 102 % (134). Korollinen nettovelka aleni tilikaudella 13,1 milj. euroon (16,5).
 • Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 36 % (32).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 16,5 milj. euroa (37,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,35) sekä A- että B-osakkeille.

 Ohjeistus vuodelle 2024

Kesla arvioi vuoden 2024 liikevaihdon laskevan ja liiketuloksen pysyvän samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa,

ellei toisin mainita

10-12/2023

10-12/2022

Muutos, %

1−12/2023

1−12/2022

Muutos, %

Saadut tilaukset

8 752

11 116

-21,3 %

40 885

55 270

-26,0 %

Tilauskanta

16 524

37 038

-55,4 %

16 524

37 038

-55,4 %

Liikevaihto

13 290

14 939

-11,0 %

55 396

45 863

20,8 %

Liiketulos

-93

-142

34,6 %

1 385

-1 319

205,0 %

Liiketulos, %

-0,7 %

-1,0 %

n/a

2,5 %

-2,9 %

n/a

Kauden laaja tulos

-374

-108

-247,2 %

510

-1 181

143,2 %

Tulos / osake, euroa *

-0,11

-0,03

-247,2 %

0,15

-0,35

143,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-1,3 %

-2,0 %

n/a

5,0 %

-4,9 %

n/a

Oman pääoman tuotto, %

-11,5 %

-3,5 %

n/a

4,1 %

-8,9 %

n/a

Liiketoiminnan rahavirta

1 589

-311

611,7 %

4 136

-5 377

176,9 %

Bruttoinvestoinnit

371

219

69,3 %

661

3 811

-82,7 %

Korollinen nettovelka

13 070

16 478

-20,7 %

13 070

16 478

-20,7 %

Nettovelkaantumisaste, %

102,1 %

134,1 %

n/a

102,1 %

134,1 %

n/a

Omavaraisuusaste, %

35,6 %

32,1 %

n/a

35,6 %

32,1 %

n/a

Taseen loppusumma

36 165

39 952

-9,5 %

36 165

39 952

-9,5 %

Henkilöstö keskimäärin

262

248

5,6 %

258

246

4,9 %

*Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake sekä A- että B-osakkeille.

Kaikki prosenttiluvut on laskettu pyöristämättömistä arvoista.

Toimitusjohtaja Ilkka Miettinen:

Tilikausi 2023 oli kaksijakoinen ja siten myös haastava. Vuoden alkupuoliskolla keskityimme komponenttiviiveistä aiheutuneiden tuotantohaasteiden ratkaisemiseen, kun taas loppuvuonna jouduimme sopeuttamaan kapasiteettiamme hiljentyneeseen kysyntään.

Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 13,3 milj. euroa (14,9), mikä johtui kysynnän alhaisuudesta korkotason pysyessä aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Kysynnän ja tilauskertymän alhaisuuden vuoksi yhtiö aloitti joulukuussa sopeutustoimet, jotka koskivat koko henkilökuntaa ja tarkoittavat enintään 90 päivän lomautuksia kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Toimitusviiveitä saatiin osin purettua, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä toimittajien sopeutustoimet vaikuttivat myös Keslan toimituskykyyn. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi puolustusvoimien tuotteiden toimituksista 1,4 milj. euroa. Kannattavuus jäi heikoksi, sillä sopeutustoimien vaikutukset näkyvät pääosin vasta 2024. Liiketulos parani vertailukaudesta, mutta jäi -93 tuhatta euroa negatiiviseksi. Merkittävää oli, että kykenimme pitämään vuoden 2023 viimeisen neljänneksen rahavirran 1,6 milj. euroa positiivisena.

Vuositasolla konsernin liikevaihto parani 20,8 % ja oli 55,4 milj. euroa (45,9) ja kannattavuus parani selvästi. Keslan tuotteiden kysyntä heikkeni kuitenkin vuoden toisella puoliskolla, mikä johtui sekä yleisestä epävarmuudesta että korkealla pysyneestä korkotasosta. Tilikauden 2023 lopun tilauskanta oli 16,5 milj. euroa (37,0). Viennin osuus oli merkittävä, 59 % liikevaihdosta (61).

Kohonneita kustannuksia pystyttiin siirtämään osin hintoihin, mikä näkyi parantuneena koko vuoden kannattavuutena liiketuloksen noustessa 1,4 miljoonaa euroa voitolliseksi (-1,3). Nettovelkaantuneisuusaste parani ollen 102 % (134), joten suunta oli oikea, vaikkakaan ei tavoitteiden tasolla. Vuoden tulosta rasittivat merkittävästi korkotason myötä kasvaneet nettorahoituskulut 0,7 milj. euroa (0,2).

Vuoden 2023 aikana jatkettiin NOSTE-hankkeen investointien käyttöönottoa. Nämä investoinnit parantavat kilpailukykyä mahdollistamalla automaation ja digitalisoinnin hyödyntämisen tuotteiden valmistuksessa, tehostavat tuotantoa ja kehittävät laadunhallintaa. Kesla odottaa investointien hyötyjen näkyvän täysimääräisenä vuoden 2024 aikana.

Kesla jatkoi vuoden aikana uusien tuotteiden kehittämistä ja markkinoilla olevien tuotteiden päivityksiä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tuotekehitys keskittyi muutoin tuotteiden valmistettavuuteen uusien investointien mukaisesti. KESLA proCi kärkiohjauksen myynti traktorikuormaimiin aloitettiin vuodenvaihteessa 2023-2024. Sen sijaan autonosturien vastaavan ohjauksen testaukset jatkuvat vielä ja ohjaus tulee myyntiin syksyllä 2024.

Tiedotimme syyskuun lopussa uudesta strategiastamme ajalle 2024 – 2028. Strategian perustana on, että Kesla on vastuullinen kumppani, jonka missiona on kehittää uusia työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen.

Yhtiön visio kiteytyy uudessa sloganissa ”Your Responsible Partner”. ”Your” kertoo, että työskentelemme asiakasta varten. ”Responsible” korostaa vastuun kantamista olipa kyse sitten työntekijöistä, asiakkaista, toimittajista, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. ”Partner” sanalla haluamme korostaa tavoitettamme vahvoista ja pitkäaikaisista kumppanuuksista.

Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen. Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puunkorjuulaitteet.

Kiitos hyvästä kehityksestä 2023 kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja keslalaisille. Jatkamme strategiamme toteuttamista yhdessä teidän kanssanne.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024 ja yhtiökokous

Tilikauden 2023 vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 8.3.2024.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa 2.4.2024. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan erikseen.

Kesla julkaisee taloudelliset katsaukset 1.1.2024 alkaneella tilikaudella seuraavasti:

 • 26.4.2024  Liiketoimintakatsaus tammi−maaliskuu 2024
 • 16.8.2024  Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2024
 • 31.10.2024 Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2024

Tämä tiedote on tiivistelmä Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2023, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä liitetiedostona ja saatavilla Keslan internetsivuilla www.kesla.com kohdassa Ajankohtaista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Joensuussa 1.3.2024

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Vt. toimitusjohtaja Ilkka Miettinen, puh. 050 3848 318

Kuvat: https://we.tl/t-IZ3zKBgbdq

Video: https://youtu.be/R3X8XOC7fD0?si=mdr3rLifz2zN1KR0

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 Kesla - Your Responsible Partner

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa vuonna 2023. Viennin osuus liikevaihdosta oli 59 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 260 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.