Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022

25.04.2022 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS 25.4.2022 KLO 17:00

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti (verrattuna Q1/2021)

Konsernin liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto heikkeni Venäjän markkinan kaupankäynnin esteiden vuoksi. Tilauskanta oli selvästi vertailukautta korkeammalla ja saatujen tilausten virta jatkui vahvana Venäjän tilanteesta huolimatta. Konserni kirjasi 280 tuhannen euron arvonalentumisvarauksen Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 5,0 % vertailukaudesta ja oli 9,5 miljoonaa euroa (Q1/2021 9,0 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 596 tuhatta euroa tappiollinen (109 tuhatta euroa tappiollinen).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 398 tuhatta euroa negatiivinen (837 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 33,9 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,16 euroa (-0,06 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
   

Keskeiset tunnusluvut, tilintarkastamattomia

  1-3 1-3 1-12
1000 euroa 2022 2021 2021
Kasvu      
Tilauskanta kauden lopussa 33 943 14 477 51 428*
Saadut tilaukset 14 854 14 202 85 980
Liikevaihto 9 486 9 031 45 472
Liikevaihdon muutos, % 5,0 % -13,3 % 14,7 %
Kannattavuus      
Liikevoitto (EBIT) -596 -109 2 213
Liikevoitto, % -6,3 % -1,2 % 4,9 %
Kauden laaja tulos -535 -190 1 681
Tulos / osake (EPS), EUR ** -0,16 -0,06 0,50
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -9,3 % -1,9 % 9,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,8 % -6,1 % 12,5 %
Rahoitus      
Liiketoiminnan rahavirta -3 398 837 2 511
Bruttoinvestoinnit 193 382 2 390
Taloudellinen asema (kauden lopussa)      
Korollinen nettovelka 13 500 7 589 8 523
Nettovelkaantumisaste, % 104,4 % 61,8 % 60,3 %
Omavaraisuusaste, % 35,1 % 40,4 % 41,1 %
Taseen loppusumma 37 235 30 514 34 632
Henkilöstö keskimäärin 249 242 246


*Venäjän tilauskannan osuus oli 22,3 miljoonaa euroa

**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Vahvan tilauskannan ja kysynnän siivittäminä Kesla konserni kiihdytti tuotantovauhtinsa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä lähes 15 miljoonaan euroon, jota suunniteltiin myös kuluvan tilikauden perusvauhdiksi. Venäjän aloittama sota Ukrainassa esti suunnitelman toteutumisen ja jarrutti ensimmäisen kvartaalin laskutusta noin kolmanneksella 9,5 miljoonaan euroon. Tuotanto-ohjelman uudelleenjärjestelyistä johtunut vaihto-omaisuuden kasvu sekä Venäjän liiketoimintoihin liittyneiden ennakkomaksujen loppuminen heijastuivat yhtiöön voimakkaana käyttöpääoman kasvuna. Toiminnan kannattavuus kärsi Venäjä-häiriöstä, ja yhdessä Venäjä-liiketoimintaan liittyvien arvonalentumiskirjausten kanssa konsernin tulos painui runsaat 0,5 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Kvartaalin saatujen tilausten arvo oli hieman edellisvuotta suurempi. Tilauskannasta peruttiin Venäjään liittyvät tilaukset yhteensä noin 22 miljoonaa euroa, minkä jälkeenkin tilauskanta säilyi poikkeuksellisen vahvana lähes 34 miljoonassa eurossa. Kysyntä oli edellisvuotta vahvempaa traktorivarusteissa sekä harvesterikourissa. Autonosturit-liiketoiminta ja metsäkonenosturit-tuoteryhmä sen sijaan kärsivät voimakkaimmin Venäjän markkinan pysähtymisestä. Markkina-alueista Aasia ja Pohjois-Amerikka kasvoivat voimakkaimmin.

Kotimaan laskutus taantui 5 % viennin kasvaessa 12 % - etenkin Aasia kehittyi positiivisesti. Venäjän tilausten peruuttamiseen liittyvät tuotantomuutokset ja ostomateriaaleihin liittyvät saatavuusongelmat rajoittivat liikevaihdon kasvua. Koronaan liittyvät sairaspoissaolot vaikuttivat tuotantoa häiriten. Myös alustakonevalmistajien kuten kuorma-autojen valmistusketjujen häiriöt näkyivät asiakasnoutojen viivästymisinä viivyttäen laskutusta ja kasvattaen vaihto-omaisuuden arvoa. Jälkimarkkinoinnin volyymi ja kannattavuus pysyivät edellisvuoden tasolla. Ostomateriaalien hintojen nousuun vastattiin hinnastokorotuksin, jotka tehdään jatkossa kuukausittain tilanteen vaatimalla tavalla.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli voimakkaasti negatiivinen ensisijaisesti käyttöpääoman kasvusta johtuen. Alkuvuoden hyvä kassatilanne kääntyi nopeasti heikkeneväksi ja kehitystä voimisti käynnissä oleva NOSTE-investointihanke. Tilikauden alkuun nähden konsernin nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste heikkenivät – omavaraisuusaste painui lähes 35 %:iin ja nettovelkaantumisaste ylitti 100 %:a. Luotollisen shekkilimiitin käytön rinnalla konserni nosti 2 miljoonan euron luoton käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi.

Sodan sumu heikentää toimintaympäristön ja markkinoiden kehittymisen arviointia, joten konserni perui antamansa tulosohjeistuksen sodan sytyttyä. Lienee kuitenkin selvää se, että Venäjän markkinat sulkeutuvat ja yhtiö hakee kasvua muilta markkinoilta sekä uusilta asiakassegmenteiltä. Keslan vuonna 2017 käynnistämä yhteistyö Puolustusvoimien kanssa voi kuluvan tilikauden aikana nousta merkittäväksi Venäjän markkinamenetyksiä kompensoivaksi vastavoimaksi – viitteitä tästä kehityskulusta on olemassa.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Ensimmäisen kvartaalin tilausvirta kasvoi hieman vertailukaudesta, ja kehitys on jatkunut vastaavana huhtikuun alun ajan. Toisen kvartaalin aloittava tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla noin 34 miljoonassa eurossa. OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on kääntynyt laskuun ja Suomessa se on jo pitkän ajan keskiarvotason alapuolella.

Inflaation nousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja korot ovat kääntyneet nousuun. Ukrainaan ja Venäjään tukeutuneet toimitusketjut ovat häiriintyneet, mikä voi näkyä eurooppalaisten alustakone- ja kuorma-autovalmistajien tuotantohäiriöinä. Ostokomponenttien saatavuudessa on edelleen haasteita, joita Venäjän markkinoiden pysähdys voi voimistaa.

Venäjän puuvirtojen odotetaan hiipuvan hakkuukoneiden ja niiden varaosien toimitusten päättymisestä johtuen – tämä voi voimistaa hakkuiden ja hakkuuteknologian kysynnän kasvua Venäjän ulkopuolisilla markkinoilla. Venäjän käynnistämä sota kasvattaa valmiutta kohottavia investointeja Suomen ja Euroopan maiden puolustusvoimissa.

Konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat seuraavat:

 • Ostomateriaalien voimakas nouseva hintakehitys voi pienentää laitemyynnin kannattavuutta, kunnes vastaavat hinnankorotukset on tehty Keslan jälleenmyyjille. Riskiä hallitakseen yhtiö päivittää hinnastot kuukausittain.
 • Covid-19-pandemia voi vaikuttaa jälleenmyyjien toimintakykyyn ja alustakoneiden saatavuuteen. Nämä tekijät voivat heikentää tai lykätä tuotteiden kysyntää. Pandemia voi vaikuttaa myös toimitusketjun kykyyn toimittaa tuotteita halutuissa määrin. Lisäksi tilanteen mahdollinen heikkeneminen Pohjois-Karjalassa voi vaikuttaa myös Keslan tehtaisiin ja organisaation toimintakykyyn.
 • Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin eskaloituminen voi vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään Venäjän ulkopuolisilla markkinoilla. Lisäksi laskeva suhdannekehitys voi voimistua sodan pitkittymisen seurauksena.
   

Ohjeistus vuodelle 2022

Konserni perui ohjeistuksensa 25.2.2022 Venäjän käynnistettyä sotatoimet Ukrainaa vastaan. Toimintaympäristön kehittymiseen liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä niin kysynnän kuin ostomarkkinoiden hintakehityksenkin osalta. Heikko ensimmäinen kvartaali, tuotannon uudelleenjärjestelyt sekä ostomateriaalien saatavuus ja hintakehitys huomioon ottaen Konsernin tilikauden arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

Tilikauden 2022 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkenee edellisvuodesta.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2022

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2022 alkaneella tilikaudella puolivuosikatsauksen 30.6.2022 tilanteen mukaisesti maanantaina 1.8.2022. Liiketoimintakatsaus 30.9.2022 tilanteen mukaisesti julkaistaan 24.10.2022.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.