Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021

22.04.2021 Pörssitiedotteet

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS         PÖRSSITIEDOTE 22.4.2021 klo 9.00

Q1/2021 (verrattuna Q1/2020)

Konsernin liikevaihto laski ja liikevoitto heikkeni, mutta tilauskanta kasvoi merkittävästi. Valko-Venäjän pakotteet rajoittivat tuotantovolyymiä tammi-helmikuussa vaikuttaen kvartaalin kannattavuuteen.

 • Konsernin liikevaihto laski 13,3 % vertailukaudesta ja oli 9,0 miljoonaa euroa (Q1/2020 10,4 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 109 tuhatta euroa tappiollinen (131 tuhatta euroa voitollinen).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 837 tuhatta euroa positiivinen (1 411 tuhatta euroa).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 14,5 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,06 euroa (0,01 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
   

Keskeiset tunnusluvut, tilintarkastamattomia

  1-3 1-3 1-12
1000 euroa 2021 2020 2020
Kasvu      
Tilauskanta kauden lopussa 14 477 10 386 11 430
Saadut tilaukset 14 189 10 738 44 940
Liikevaihto 9 031 10 418 39 647
Liikevaihdon muutos, % -13,3 % -18,3 % -16,5 %
Kannattavuus      
Liikevoitto (EBIT) -109 131 567
Liikevoitto, % -1,2 % 1,3 % 1,4 %
Kauden laaja tulos -190 33 303
Tulos / osake (EPS), EUR * -0,06 0,01 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,9 % 2,2 % 2,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,1 % 1,0 % 2,4 %
Rahoitus      
Liiketoiminnan rahavirta 837 1 411 5 580
Bruttoinvestoinnit 382 296 1 285
Taloudellinen asema (kauden lopussa)      
Korollinen nettovelka 7 589 10 822 7 656
Nettovelkaantumisaste, % 62 % 87 % 60 %
Omavaraisuusaste, % 40 % 39 % 41 %
Taseen loppusumma 30 514 32 224 30 959
Henkilöstö keskimäärin 242 228 220

 *Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

” Voimakas keskuspankkielvytys, rokottamisten käynnistyminen ja metsäsektorin kysynnän hyvä kehitys kasvattivat kvartaalin saatuja tilauksia noin kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. Saatujen tilausten määrä ylitti 14 miljoonaa euroa ja tilauskanta koheni 4 miljoonaa eurolla.

Pirteästä kysynnästä huolimatta liikevaihto taantui edellisvuodesta noin 13 prosenttia. Valko-Venäjän pakotepäätöksen seurauksena tuotannosta peruttiin noin 1,7 miljoonan euron tilaukset Amkodorille, mikä vaikutti liikevaihtoon tammi-helmikuussa. Amkodorin tilauksia korvaavan tuotannon järjestäminen ei ollut mahdollista ostomateriaalien toimitusaikojen vuoksi. Tammikuun tulos jäi raskaasti tappiolliseksi ja helmikuun liikevoitto jäi hieman negatiiviseksi. Maaliskuussa tilanne normalisoitui, mutta kuukauden liikevoitto ei riittänyt kattamaan edeltävien kuukausien kumulatiivista tappiota. Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi edelleen vahvana ja oli positiivinen 0,8 miljoonaa euroa.

Saadut tilaukset kasvoivat valtaosassa Keslan keskeisiä markkina-alueita. Näistä kotimaa, Ranska ja Venäjä kasvoivat vahvimmin vertailukauteen nähden. Kotimaan suhteellinen osuus liikevaihdosta nousi edellisvuoden 32 prosentista 43 prosenttiin. Liikevaihto kasvoi vientimarkkinoista selvimmin Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Traktorivarusteiden liikevaihto jäi hieman edellisvuotta matalammaksi. Puunkorjuulaitteiden liikevaihto pieneni selvästi EU:n Valko-Venäjälle määräämien pakotteiden vuoksi. Auto- ja teollisuusnostureiden liikevaihto kasvoi selvästi kotimaan hyvän kysynnän vetämänä. Saatujen tilausten määrä kasvoi vahvasti puunkorjuuliiketoimintaa lukuun ottamatta. Varaosamyynti kehittyi hyvin kasvaen 21 % vertailukaudesta. Laskutuksen tuotemixin muutos ja ostomarkkinoilla tapahtuneet hintamuutokset painoivat laitemyynnin myyntikatetasoa. Varaosamyynnin hyvä volyymikehitys kompensoi osan tästä muutoksesta. Kvartaalin aikana tehtiin hinnoittelumuutoksia, jotka vaikuttavat vasta vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Konsernin nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste heikkenivät hieman tilikauden alkuun nähden, mutta molemmat tunnusluvut olivat vertailukautta paremmat. Konsernin rahavarat ja käyttämättömien luotto- ja shekkilimiittien määrä oli kvartaalin päättyessä yhteensä noin 7 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa toteuttaa suunnitellut investoinnit NOSTE-hankkeelle.

Koronaepidemian vaikutukset olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin ajan rajalliset. Kuorma-autotehtaiden toimitusviiveet ovat lykänneet hieman Keslan toimituksia. Laaja tuotevalikoima, niihin liittyvät erilliset tuotantojärjestelyt, oman osavalmistuksen kattavuus sekä ostojen painottuminen kotimaahan ylläpitivät Keslan toimituskykyä kuluneen kvartaalin ajan. Ostomateriaalien saatavuudessa on kuitenkin ollut haasteita kasvaneen kysynnän ja globaalin konttipulan vuoksi. Joihinkin kriittisiin nimikkeisiin on haettu uusia hankintalähteitä, joita otetaan käyttöön vuoden toisen kvartaalin aikana.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Ensimmäisen kvartaalin tilausvirta kasvoi noin kolmanneksella, ja kehitys on jatkunut selvästi edellisvuotta vahvempana myös huhtikuun alun ajan. Toisen kvartaalin aloittava tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla noin 14 miljoonassa eurossa. Sellun hinta on kääntynyt selvään nousuun, ja OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on noussut selvästi pandemiaa korkeammalle tasolle. Keskuspankkien mittavat elvytystoimet näkyvät pirteänä kysyntänä eri markkina-alueilla, ja BKT:n uskotaan kasvavan selvästi keskeisimmillä markkinoillamme.

Nopea elpyminen näkyy pullonkauloina ostomarkkinoilla. Kuljetuslogistiikan haasteet, materiaalivarastojen kasvattaminen nousevaa kysyntää vastaavaksi ja pandemian vaikutukset globaaleissa toimitusketjuissa selittävät ostomateriaalien toimitusaikojen pidentymistä.

Matkustusrajoitukset vaikeuttavat jälleenmyyjäverkoston laajentamista uusiin jälleenmyyjiin ainakin alkusyksyyn saakka.

Konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat seuraavat:

 • Nopea suhdannekäänne on heijastunut toimittajien pidentyvinä toimitusaikoina ja toimituskykyongelmina, mikä voi rajoittaa Keslan mahdollisuuksia kasvattaa ripeästi liikevaihtoa tai hyödyntää käynnistynyt kasvu täysimääräisesti.
 • Voimakas kysyntä voi nostaa ostomateriaalien hintoja. Tämä voi pienentää laitemyynnin kannattavuutta, kunnes vastaavat hinnankorotukset on tehty Keslan jälleenmyyjille.
 • Covid-19-pandemia voi laajetessaan vaikuttaa jälleenmyyjien toimintakykyyn ja alustakoneiden saatavuuteen (mm. kuorma-autot, kaivinkoneet, metsäkoneet ja traktorit). Nämä tekijät voivat heikentää tai lykätä tuotteiden kysyntää. Pandemia voi vaikuttaa myös toimitusketjun kykyyn toimittaa tuotteita halutuissa määrin. Pohjois-Karjalan tilanteen heikkeneminen voi vaikuttaa myös Keslan tehtaisiin ja organisaation toimintakykyyn.
 • Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin eskaloituminen voi vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään kasvuun kääntyneellä Venäjän markkinalla ja laajemminkin.
 • Kesla on pysäyttänyt toimitukset Amkodorille Valko-Venäjän presidentinvaaleihin liittyvän EU:n pakotepäätöksen vuoksi. Pakotepäätöksen tulkintaa selvitetään yhdessä viranomaisten ja pakoteasiantuntijan kanssa.
 • Vaikka Keslan tuotteet laskutetaan euroina eikä valuuttakurssimuutokset välittömästi vaikuta yhtiön kassavirtoihin, voi euron vahvistuminen dollariin, ruplaan ja kruunuihin nähden vaikuttaa kysyntään negatiivisesti.

Ohjeistus vuodelle 2021

Yhtiön ohjeistus pysyy ennallaan eli vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2021

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2021 alkaneella tilikaudella puolivuosikatsauksen 30.6.2021 tilanteen mukaisesti tiistaina 3.8.2021. Liiketoimintakatsaus 30.9.2021 tilanteen mukaisesti julkaistaan 21.10.2021.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.