Kesla

Uutinen

Kesla Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

01.08.2022 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS        1.8.2022 klo 12:45

Konsernin liikevaihto kasvoi 2,4 % edellisvuodesta. Saadut tilaukset ja tilauskanta pysyivät Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta korkeina. Keslan Venäjän liiketoimintoihin liittyvät järjestelyt yhdessä ostomateriaalien inflaatiokehityksen ja saatavuusongelmien kanssa painoivat konsernin tuloksen 0,7 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti (verrattuna Q2/2021):

 • Konsernin liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja liikevoitto jäi tappiolliseksi
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 0,5 % vertailukaudesta 12,0 miljoonaan euroon (4-6/2021 11,9 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 212 tuhatta euroa negatiivinen (898 tuhatta euroa positiivinen).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2 746 tuhatta euroa negatiivinen (483 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,06 euroa (0,23 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Kertaluonteiset erät: Emoyhtiö purki Amkodoria koskevan luottotappiovarauksen 353 tuhatta euroa kesäkuussa 2021.

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti (verrattuna H1/2021)

 • Konsernin liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja liikevoitto jäi tappiolliseksi
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,4 % vertailukaudesta 21,5 miljoonaan euroon (1-6/2021 21,0 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 808 tuhatta euroa negatiivinen (789 tuhatta euroa positiivinen).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6 144 tuhatta euroa negatiivinen (1 321 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 38,3 miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,22 euroa (0,17 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Kertaluonteiset erät: Tilikauden tulosta heikentää helmikuussa tehty Venäjän liiketoimintoihin liittyvä luottotappiovaraus 280 tuhatta euroa.

Tilikauden 2022 näkymä

Yhtiö säilyttää tilikauden 2022 näkymänsä ennallaan. Konsernin tilikauden 2022 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkenee edellisvuodesta.
        

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia)

  1-6 1-6 4-6 4-6 1-12
1000 euroa 2022 2021 2022 2021 2021
Kasvu          
Tilauskanta kauden lopussa 38 301 24 017 38 301 24 017 51 428a)
Saadut tilaukset 32 040 36 161b) 17 202 21 936c) 85 980d)
Liikevaihto 21 475 20 964 11 989 11 933 45 472
Liikevaihdon muutos, % 2,4 % 5,9 % 0,5 % 27,3 % 14,7 %
Kannattavuus          
Liikevoitto (EBIT) -808 789 -212 898 2 213
Liikevoitto, % -3,8 % 3,8 % -1,8 % 7,5 % 4,9 %
Kauden laaja tulos -743 582 -208 771 1 681
Tulos / osake (EPS), EUR e) -0,22 0,17 -0,06 0,23 0,50
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,9 % 6,8 % -2,9 % 15,7 % 9,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -11,1 % 9,0 % -6,5 % 24,4 % 12,5 %
Rahoitus          
Liiketoiminnan rahavirta -6 144 1 321 -2 746 483 2 511
Bruttoinvestoinnit 964 566 771 184 2 390
Taloudellinen asema (kauden lopussa)          
Korollinen nettovelka 17 089 7 661 17 089 7 661 8 523
Nettovelkaantumisaste, % 134 % 59 % 134 % 59 % 60 %
Omavaraisuusaste, % 32 % 41 % 32 % 41 % 41 %
Taseen loppusumma 40 881 32 294 40 881 32 294 34 632
Henkilöstö keskimäärin 251 244 254 245 246

a)   Venäjän tilauskannan osuus oli 22,3 miljoonaa euroa tilikauden 2021 päättyessä

b)   Venäjältä saatujen tilausten osuus oli vertailukaudella tammi-kesäkuu 6,2 miljoonaa euroa

c)   Venäjältä saatujen tilausten osuus oli vertailukaudella huhti-kesäkuu 5,3 miljoonaa euroa

d)   Venäjältä saatujen tilausten osuus oli vertailutilikaudella 29,6 miljoonaa euroa

e)   Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Peruimme Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan jälkeen noin 22 miljoonaa euroa Venäjään liittyviä tilauksia, teimme 280 tuhannen euron arvonalentumiset kyseisen markkinan saatavista ja jouduimme järjestelemään tuotanto-ohjelman uuteen asentoon toisen kvartaalin aikana. Venäjän käynnistämä sota heijastui voimakkaasti teräksen hintoihin sekä ostokomponenttien saatavuuteen. Nopea muutos tuotanto-ohjemassamme loi pullonkauloja toimittajakantaamme, joista toipuminen kesti pitkälle kesäkuuhun saakka. Edellä mainitut tekijät jarruttivat tuotantoamme, heikensivät konsernin tulosta sekä kasvattivat nopeasti vaihto-omaisuuden arvoa ja sen myötä käyttöpääomarahoituksen tarvetta. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi suunnitellusta, vaikka kykenimme kasvamaan 2,4 % edellisvuodesta onnistumalla muilla markkinoilla. Saaduissa tilauksissa kasvoimme vastaavasti Venäjän ulkopuolella noin 9 %.

Nopea ostomateriaalien hintojen nousu vaikutti voimakkaasti toisen kvartaalin tulokseen. Edellisvuotiset hinnankorotuksemme kompensoivat vain osittain Venäjän hyökkäyssodasta johtunutta kehitystä etenkin liiketoiminnoissa, jossa erityisen pitkä tilauskanta viivästytti Keslan hinnankorotusten toteutumista. Teräksen hinnannousun kääntyminen toukokuussa laskevaksi laimensi negatiivista vaikutusta kvartaalin loppua kohti. Myös omien hinnankorotustemme positiiviset vaikutukset voimistuivat kvartaalin loppua kohden. Tappiollisten huhti- ja toukokuun jälkeen konsernin tulos palasi voitolliseksi kesäkuussa hyvän volyymin ja hintoihin liittyvän kehityksen vuoksi.

Konsernin tilauskanta kasvoi toisen kvartaalin alun 34 miljoonasta 38 miljoonaan euroon. Tilauskannan kasvun taustalla vaikuttavat myynnin ja markkinoinnin onnistumiset sekä toimittajakannan pullonkaulat, jotka jarruttivat valmistusvolyymiä. Covid-rajoitusten poistuminen paransi vuorovaikutustamme asiakasrajapinnassa, mutta samalla lisäsi markkinoinnin ja matkustamisen kuluja sekä tuotantohenkilöstömme sairaspoissaoloja paikallisten koronaryppäiden vuoksi.

Auto- ja teollisuusnostureiden sekä traktorivarusteiden laskutus kasvoi tilikauden toisella kvartaalilla edellisvuoteen nähden. Puunkorjuulaitteiden volyymi taantui Venäjän liiketoiminnan pysähtymisestä johtuen noin 15 %. Voimakas inflaatiokehitys heikensi kaikkien liiketoimintojen myyntikatekertymää edellisvuoteen nähden. Varaosamyynnin volyymi ja katekertymä pysyivät edellisvuoden tasolla ja takuukustannukset pienenivät.

Toisen kvartaalin kysyntä toteutui vahvana tilausvirtana etenkin kotimaassa, kaukomarkkinoilla, Iso-Britanniassa ja Itä-Euroopan maissa. Kotimaan liikevaihto pysyi korkealla tasolla ja Venäjän liikevaihdon menetys korvattiin hyvällä kaukomarkkinoiden kasvulla. Keski-Eurooppa, Iso-Britannia ja Pohjoismaat kasvoivat myös hyvin.

Liiketoiminnan rahavirta pysyi haasteellisena myös tilikauden toisen kvartaalin aikana, vaikka negatiivinen kehitys laimeni kvartaalin loppua kohti. Venäjän liiketoimintoja varten hankittu materiaali, ostot uutta tuotanto-ohjelmaa varten sekä häiriöt asiakkaiden alustakonetoimituksissa kasvattivat vaihto-omaisuuden määrän poikkeuksellisen korkeaksi. Venäjän ennakkomaksuihin perustuneen liiketoiminnan korvaaminen maksuajallisella laskutuksella kasvatti myös käyttöpääoman tarvetta. Kesäkuussa noussut laskutusvauhti käänsi vaihto-omaisuuden määrän laskuun, mutta vastaavasti myyntisaamiset kasvoivat. Rahoitustarve ratkaistiin kasvattamalla luottolimiittejä sekä lyhytaikaisin lisälainoin. Tase kasvoi poikkeuksellisen suureksi lähes 41 miljoonaan euroon.

Kaikki NOSTE-hankkeessa suunnitellut konehankinnat on toimitettu Keslan tehtaille. Investointiprojekti päättyy elokuussa, jonka jälkeen teemme ELY-keskukselle hankkeen loppuraportin ja viimeisen maksatushakemuksen. Hankitun uuden teknologian täysimääräinen hyödyntäminen vaatii vielä merkittävän määrän tuotesuunnittelutyötä, jota on tehty hankintaprojektien rinnalla ja jota tullaan jatkamaan pitkälle ensi vuoteen.

Uusien tuotteiden rintamalla toimitamme Puolustusvoimille toisen erän traktorin maastokelpoisia monitoimiperävaunuja kolmannen kvartaalin aikana. Lisäksi olemme sopineet myös ensimmäisen palontorjuntavaunun toimituksesta ruotsalaiselle asiakkaalle kuluvan vuoden aikana. Julkaisimme Elmia Wood -messuilla yhteistyömme Malwa Forest AB:n kanssa, ja toimitamme nosturit ja hakkuupäät heidän uuteen Malwa 980 harvesteriin.

Haasteellisen alkuvuoden päätteeksi voimme todeta, että Venäjään liittyvä operatiivinen häiriö on valtaosin takana ja voimme keskittyä toisella vuosipuoliskolla hyödyntämään vahvaa tilauskantaamme sekä kasvattamaan tuotantovolyymimme.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys ja tilikauden näkymä

Kesla-konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukauteen nähden korkeammalla tasolla ollen noin 38 miljoonaa euroa (30.6.2021 24 miljoonaa euroa).

Covid-19-pandemian etenemiseen liittyy edelleenkin epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, vaikka tilanne näyttää paranevan koko ajan. Sellun ja puuraaka-aineen hintatasot ovat pysyneet hyvällä tasolla, mikä näkyy edelleen hyvänä metsäteknologian kysyntänä. Venäjän heikkenevä rooli metsämarkkinassa voi heijastua metsäteknologiainvestoinneiksi muilla markkinoilla. Ostomarkkinoilla hinnat ovat myös nousseet voimakkaasti. Toisaalta OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on laskenut yli pitkän aikavälin keskiarvonsa ja näyttää jatkavan vielä laskuaan – suhdanne näyttää heikkenevän erityisesti kotimaassa.

Epävarman toimintaympäristön, mutta vahvan tilauskannan perusteella yhtiö säilyttää tilikauden 2022 näkymänsä ennallaan: Heikko ensimmäinen vuosipuolisko, tuotannon uudelleenjärjestelyt sekä ostomateriaalien saatavuus ja hintakehitys huomioon ottaen Konsernin tilikauden 2022 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkenee edellisvuodesta.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2022

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintakatsaus 30.9.2022 tilanteen mukaisesti julkaistaan 24.10.2022.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

 

Liite