Kesla

Article

KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

08.02.2018 Press releases

Kesla Oyj                             Pörssitiedote 8.2.2018 klo 9.00

KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.3.2018 kello 9.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään Keslan Joensuun toimipisteessä osoitteessa Kuurnankatu 24, 80100 JOENSUU.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1.     Kokouksen avaaminen
2.     Kokouksen järjestäytyminen
3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.     Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
-    Toimitusjohtajan katsaus
-    Tilintarkastajan lausunto

7.     Tilinpäätöksen vahvistaminen
8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
-    Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,10 euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon täsmäytyspäivä on 12.3.2018 ja että osinko maksetaan 19.3.2018.

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
-    Kesla Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2017 asetettu nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa ja hallituksen jäsenille 16 500 euroa toimikaudelta, joka on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut kulut esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
-    Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen
-    Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukseen seuraavat jäsenenet: Olli Happonen, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari Virtanen.

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
-    Nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi kohtuullisen korvauksen laskua vastaan.   

14.  Tilintarkastajan valinta
-    Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

15.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
-    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
-    Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
-    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

  • Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

17. Nimitystoimikunnan asettaminen                   

  • Kesla Oyj:n äänimäärältään kaksi suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista.
  • Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
  • Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi esitetään yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarkastuspäivää 26.2.2018. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi yksi nimitystoimikunnan nimeämä yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa.
  • Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii äänimäärältään suurin osakkeenomistaja tai hänen edustajansa ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
  • Nimitystoimikunnan tulee julkaista ehdotuksensa viimeistään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa.

18. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille - Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään 15.2.2018 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.3.2018.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeen omistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.2.2018 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 5.3.2018.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostitse marjaleena.lotjonen@kesla.com
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- puhelimitse numeroon +358 40 1617 720.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.2.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.3.2018 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kesla Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2018 yhteensä 12 247 omaa A-osaketta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,4 % ja 0,1 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Joensuu 8.2.2018

Kesla Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta voimansiirron tuotteiden maahantuoja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 42,7 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, maahantuontiyhtiö Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa oli vuoden päättyessä 234 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.